Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ

21 Юни 2024
Система за определяне на резултатите от конкурсната процедура, открита със Заповед №РД-113/30.05.2024г. на Директора на ДНПЦБ, за назначаване на държавен служител на длъжността Старши експерт в Дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

1. Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност на 25.06.2024г. (вторник) от 10 часа. в Централен офис на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“ №3, етаж 3, в Учебно-информационния център на ДНПЦБ. Кандидатите да носят документ за самоличност и син химикал. Допуснатите до участие в конкурса кандидати  следва да се явят за регистрация на 25.06.2024г. в 09:45 часа. Тегленето на вариант на теста ще се осъществи в 10:00 часа, след което няма да се допуска влизането на закъснял кандидат. Конкурсната комисия ще използва разработен за конкурса тест в три различни варианта с 25 бр. затворени въпроси с един възможен отговор. Въпросите в трите теста са свързани с устройството и функционирането на ДНПЦБ и с професионалната област на длъжността. Въпросите са затворени и имат един възможен верен отговор. Комисията реши за всеки верен отговор да се присъжда по 1 точка, като максималният брой точки е 25, съответстващ на броя на въпросите. Тестът се счита за издържан при минимален резултат от 15 точки (вкл.) (60%) и кандидатът се допуска до интервю. Диапазонът от 15 точки(вкл.) до 20 точки (вкл.) се приравнява на оценка „4“, а диапазонът от 21 точки (вкл.) до 25 точки (вкл.) се приравнява на оценка „5“. Време за решаване на теста 60 минути.
2. При успешно полагане на теста, интервюто с кандидатите ще се проведе на 25.06.2024г. (вторник) от 13 часа на горепосоченото място.
Интервюто ще се проведе съгласно изискванията и компетентностите залегнали в информацията за длъжността (Приложение №1 към чл.5, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители). Въпросите са едни и същи за всеки кандидат и имат за цел да установят, в каква степен кандидата притежава професионалните и делови качества, необходими за изпълнението на длъжността. Конкурсната комисия ще задава предварително формулирани въпроси, съобразени с длъжностната характеристика на длъжността. Всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Индивидуалният резултат от интервюто е средно аритметично от оценките на членовете на комисията. Интервюто е издържано при минимален средно аритметичен резултат „4“ (вкл.).
Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 3 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 5.