Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Стартираха дейностите по възстановяване на главоча в „Централен Балкан“

21 Декември 2021
В рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" Парковата дирекция сключи договор с предмет „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк Централен Балкан“.
Главочът (Cottus gobio) е сладководна, дънна риба, която най-често обитава студени и богати на кислород реки и езера. Рибката достига дължина 10-12 см и тегло 20-25 грама. Тялото е голо и има голяма глава с два шипа. В Червената книга на България, главоча е определен като критично застрашен.
В рамките на договора от устойчиви („донорни“) популации  на вида в речни басейни извън защитената територия, ще се вземат екземпляри, които да се използват за лабораторно размножаване, а полученото потомство ще се въвежда в подбрани участъци (микрорезервати) на територията на НП „Централен Балкан“.
Към настоящия момент са изпълнени и приети етап  1 „Проучване на актуалното състояние на популациите на главоча от речните басейни на Вит, Осъм и Янтра и избор на донорна/и популация/и“ и етап 2 „Подбор на речни участъци, разположени на територията на  НПЦБ годни да предоставят необходимите условия за създаване и поддържане на нови, жизнеспособни местни популации на главоча“ от Договора.
В рамките на етап 1 Изпълнителя е проучил басейна на реките Вит, Осъм и Янтра, с цел установяване срещаемостта на главоча. Извършена е оценка на състоянието на популациите на вида по определени параметри. Определени са 6 потенциални донорни участъка от проучените реки. Участъка с най- висока плътност на вида е избран за донорна популация.
В рамките на етап 2 от Договора са определени 6 речни участъка на територията на  НПЦБ, годни да предоставят необходимите условия за създаване и поддържане на нови, жизнеспособни популации на главоча. От тях са подбрани 3 участъка (микрорезервати), в които ще бъде извършено въвеждане на екземпляри.
В рамките на договора предстои да бъде създадена лабораторна база, осигуряваща дългосрочно отглеждане и размножаване на главоч в контролирани условия, с цел получаване на млади екземпляри за интродукция. Полученото потомство ще бъде разселвано в микрорезерватите на територията на Парка.
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg