Съобщение за отваряне на ценови оферти

28 Юни 2012
ОТНОСНО: Публична покана по реда на чл.14, ал.4 т.2 от ЗОП - "ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОВИШЕНА ПРОХОДИМОСТ,  КУПЕ" за нуждите на Проект № DIR-593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на  НП Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

На 03.07.2012 г., от 10.00 часа, в Заседателна зала на Дирекция „НП Централен Балкан” – Централен офис в гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” 3, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници.

    При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg