Съобщение за отваряне на ценови оферти

17 Януари 2013
Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „Изработване на кадастрална карта с кадастрални регистри и подробна карта за устройствено планиране на обекти в НП „Централен Балкан”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, открита с Решение № 83-АПУ-2/ 21.09.2012 г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан”,
Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на  18.01.2013г. от 14:00 часа, в зала 301, в Централния офис на Д „НП Централен Балкан”, ул. Бодра смяна 3, гр. Габрово, Комисията, назначена със Заповед РД-АПУ- 13 / 26.10.2012 г.на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg