Съобщение за отваряне на ценови оферти

23 Май 2013
Във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет „ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИ ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ, ВТОРА ОЦЕНКА, НОРМИ, РЕЖИМИ, УСЛОВИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЧИ И ПРЕДПИСАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ, ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ОТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НП ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ”, в изпълнение на Проект № DIR – 593212-1-8 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, открита с Решение 83-АПУ-2 от 27.02.2013 г.  на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан”,
Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на  28.05.2013г. от 13:00 часа, в зала 301, в Централния офис на Д „НП Централен Балкан”, ул. Бодра смяна 3, гр. Габрово, Комисията, назначена със Заповед № РД-АПУ-1/26.03.2013г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg