Съобщение за отваряне на ценови оферти

03 Юни 2013
Във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на Техническа спецификация за възлагане проектиране и изграждане на ведомствена комуникационна система”в изпълнение на Проект DIR 5113325-12-109 „Централен Балкан – Парк за всички”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма Околна среда 2007 – 2013 г.,
Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, в качеството й на Възложител, Ви уведомява, че на  05.06.2013г. от 13:30 часа, в зала 301, в Централния офис на Д „НП Централен Балкан”, ул. Бодра смяна 3, гр. Габрово, Комисията, назначена със Заповед № РД-ЦБ-6/15.05.2013 г. на Директора на Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, за разглеждане, оценка и класиране на офертите, ще пристъпи към отваряне на пликове №3 с предлагана цена на допуснатите участници.
При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масовo осведомяване.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg