Състоя се пресконференция по Проект „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”

13 Декември 2018
     

 

      На 13 декември 2018г., в заседателната зала на Община Габрово, се състоя пресконференция за представяне на Проект  „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан”, изпълняван от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“.
       В началото на пресконференцията, Генчо Илиев – директор на Парковата дирекция, представи философията на проекта и основните въпроси, свързани с устройството и управлението на парка, които се очаква да бъдат решени с изпълнението на проекта.
Проектът бе представен от Антон Станчев – ръководител на Екипа за управление на проекта. В презентацията си, той информира,че проектът е одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.". Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 10 934 632, 22 лв., от които: 9 294 437, 39 лв от Европейския фонд за регионално развитие  и 1 640 194, 83 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Срокът за изпълнение на проекта е до 26.11.2023 г.
       Проектът предвижда изпълнението на дейности, насочени към възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в защитена зона „Централен Балкан“ по Директива за птиците и Директива за местообитанията - Национален парк "Централен Балкан" (НПЦБ) и защитена зона „Централен Балкан – буфер“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна – Поддържан резерват „Чамджа“.  Основната цел на проекта е подобряване състоянието на 12 природни местообитания и 2 вида в посочените защитени зони. В рамките на проекта са предвидени петнадесет дейности.
Представителите на медиите проявиха интерес към възстановяването на главоча в националния парк и изграждането и поддържането на площадка за подхранване на едри грабливи птици.
             
За контакти: Антон Станчев  - ръководител на Екипа за управление на проекта, тел.: 0886 761 214, e-mail: stanchev@centralbalkan.bg
 
13 декември 2018г.
 
Повече за проекта можете да научите тук:
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg