Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

Състоя се финална пресконференция по Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан“

30 Юни 2023
На 30 юни (петък) в Учебно - информационния център на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ в град Габрово се проведе заключителна пресконференция по Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан“, одобрен със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г. на Министъра на околната среда и водите, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16М1OРОО2-3.007 „Подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на мрежата Натура 2000, попадащи в национални паркове, природни паркове и поддържани резервати" от ОПОС, 2014 - 2020 г.

Ръководителят на Проекта г-н Антон Станчев, презентира постигнатите резултати от изпълнението на заложените дейности, включително чрез количествени стойности и снимков материал, като отговори и на възникналите въпроси.

На срещата присъстваха кореспонденти на медиите „БТА“ и „Дарик“ за област Габрово, експерти от „Областен информационен център“ – Габрово, експерт от МОСВ – ГД „Оперативна програма „Околна среда“ – ТД Велико Търново, както и част от екипът за управление на Проекта.

Припомняме, че Проектът има за цел да  подобри състоянието на 12 природни местообитания и 2 животински вида в защитените зони от мрежата „Натура 2000“: BG0000494 „Централен Балкан“ (Национален парк „Централен Балкан“) и BG0001493 „Централен Балкан - буфер“ (Поддържан резерват „Чамджа“). Реализираните дейности включват отстраняване на чуждоземния дървесен вид – акация; противоерозионни мероприятия в горски и безлесни местообитания; почистване и обезопасяване на туристически маршрути в Националния парк; изграждане на съоръжения за ненавлизане на домашни животни в целеви природни местообитания; възстановяване на високопланински чешми и техните корита; рехабилитация на път м. Беклемето – х. Дерменка; маркиране на границите на Националния парк и резерватите в него, вкл. и на ПР „Чамджа“ и Р „Еленова гора“; доставка на оборудване за ефективен контрол и охрана на териториите, превенция и бързо реагиране при пожари; изграждане на волиера и площадка за подхранване на хищни птици, вкл. подпомагане на популацията на белоглавия лешояд;  възстановяване на вида главоч, като представител на рибите в „Централен Балкан“ и други.

Повече за дейностите, реализирани в рамките на Проекта и резултатите от тяхното изпълнение, може да намерите на страница на Проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан“.