Утвърден е Годишен план за ползване на лечебни растения в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

15 Юли 2019
Със Заповед на Директора на НП Централен Балкан е утвърден Годишен план за ползване на лечебни растения  в Национален парк „Централен Балкан“, 2019 г.

Целта на Плана е да регулира и администрира ползването им в защитената територията, при което да не се допуска увреждане на природните местообитания и видове, където се извършва събирането, като се създадат предпоставки за развитието на екологосъобразен поминък на населението.

Определени са местата и площите за събиране; вид на ресурсите, които могат да се събират; количества, период и начин на събиране; процедура за издаване на позволителни/разрешителни за събиране като стопанска дейност и начинът за извършване на контрол на терен на ползвателите.

С пълния текст на Плана и съпътсващите го заповеди, можете да се запознаете от посочените връзки:

 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg