„ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ ЩЕ БЪДЕ ПЪРВИЯТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК С АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

06 Януари 2014

В ход е изготвянето на План за управление на Национален парк  „Централен Балкан“ 


Предписателната част от Плана за управление (ПУ) на Национален парк „Централен Балкан“ (НПЦБ) серазработва отГражданско дружество „Централен Балкан”,което спечели обществена поръчка, обявена от Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ). Това е втората част от процеса на актуализиране на ПУ,в изпълнение на Проект „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“
 
Експертите на Гражданското дружество, с активната подкрепа на всички служители на ДНПЦБ, работят по актуализиране на дългосрочните цели и ограничения, зонирането на Парка и свързаните с това режими и норми, оперативните задачи и предписания за опазване и ползване. Вече са проведени срещи с научните среди, представители на екипа, разработил описателната част на актуализирания ПУ, животновъди, представители от Обществения консултативен съвет към ДНПЦБ  и др., които допринасят за подобряване на готвения документ. Предварителен вариант на Плана беше представен от Изпълнителя в средата на декември 2013 г.
 
На следващия етап ще започне обсъждането на Актуализирания план с всички заинтересовани страни. Ще бъдат проведени срещи и ще се търси мнението на институциите, които имат отношение към Парка, научната общност, ползвателите на ресурси, образователни структури, кметове на селища около Парка, неправителствени организации, туристически дружества, хижари и др. Специални пощенски кутии ще бъдат поставени в населените места около Националния парк, за да се „чуе“ позицията на местните хора.Ще бъдат организирани няколко приемни за представяне на Плана пред широката общественост през февруари 2014, а в началото на март ще се организира обществено обсъждане на актуализирания План за управление, който ще бъде валиден за периода 2014 – 2023 г.
 
Идеалните цели за Парка са свързани с дългосрочното опазване на природните елементи и екологичните процеси, ландшафта и другите абиотични компоненти, както и осигуряване на подходящи условия и възможности за рекреация и съприкосновение с дивата природа на посетителите в НПЦБ и постигане на образователни и научни цели. Осигуряване на подкрепата на местното население и на широката общественост също е важна идеална цел на Парка.
 
В екипа на Гражданско дружество „Централен Балкан”, който разработва втората част на актуализирания ПУ, участват експерти на Българска фондация Биоразнообразие и на EТ Биосфера Консулт, които са работили по създаването на План за управление на високопланинската безлесна зона, по въвеждането на модели за устойчиво ползване на ресурсите, мониторинг на биоразнообразието и др.
 
За повече информация:
Румяна Иванова, Българска Фондация Биоразнообразие - 0896798910
Кирил Георгиев, EТ Биосфера Консулт- 0887261649

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg