Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

1 април – Международен ден на птиците

01 Април 2024
На днешна дата отбелязваме Mеждународния ден на птиците. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни. Днес всеки десети вид птица е застрашен от окончателно изчезване. 

Птиците в Национален парк „Централен Балкан“.
 
Най-атрактивните и лесни за наблюдение животни са птиците. В Национален парк „Централен Балкан“ те са представени от над 220 вида. В тях се включват гнездящите, мигриращите, скитащите и случайните видове.
Гнездящи в Парка са 123 вида. Това богатство се дължи на разнообразието на хабитатите и благоприятното им екологично състояние, както и географското положение на парка. НП „Централен Балкан“ е една от най- значимите защитени територии в България за опазване популациите на голям брой гнездящи видове птици. Характерни видове за алпийската зона са скалната завирушка (Prunella colaris), скалолазката (Tichodroma muraria), както и балканската чучулига (Eremophila alpestris balcanica).
В парка са установени представители на всичките 13 срещащи се в България разреда птици и 20 семейства от най-многобройния разред Врабчоподобни (Passeriformes).
От особена важност е екологичната група на планинските птици – тя наброява 43 вида.
С високо консервационно значение са световно застрашените видове, от които на територията на парка са установени царският орел (Aquila heliaca) и ливадният дърдавец (Crex crex).
НП „Централен Балкан“ е обявен от BirdLife International за Орнитологично важно място със световно значение.
4 вида птици обитаващи Парка са застрашени, 8 вида са уязвими, 7 вида са редки и 14 са намаляващи числеността или ареала си в региона, а на 4 вида ареалът е ограничен в алпийския  биом.
Общият брой на видовете птици със статус на застрашеност е 53.
В границите на парка се срещат 72 вида птици с консервационно значими популации.
Птиците са едни от най-уязвимите животни, особено през размножителния си период и в периода на отглеждане на малките. Ето защо не бива да безпокоим птиците, да разрушаваме гнездата им, да вземаме яйцата или малките им, а само внимателно да ти наблюдаваме и да им се любуваме!