Регистрирай се Забравена парола
(A+)
По-голям шрифт: А+
По-малък шрифт: A-
Нормален шрифт: A

74 години от обявяването на резерват „ Царичина“

18 Юли 2023
ЦАРИЧИНА” – резерват в националния парк "Централен Балкан", Средна Стара планина. Обявен през 1949 на площ 10 ha, многократно разширяван; площ 3418,7 ha. Лавинни улеи в северните склонове на връх Вежен. Скален масив. Гори от бук, ела, смърч и бяла мура (най-северното й находище). Субалпийски храсталаци от сибирска хвойна, алпийски ливади. Богата флора – над 600 вида растения, ендемични и реликтни растения и животни. Нарцисовидна съсънка, жълта и петниста тинтява, старопланинска теменуга, панчичиева пищялка, кернерова метличина, ринхокорис. Балканска пъстърва, смок мишкар, усойница, живороден гущер. Около 80 вида гнездящи птици: осояд, планински кеклик, лещарка, бухал, уралска улулица, пернатонога и врабчова кукумявка, черен и белогръб кълвач, сокерица. Над 30 вида бозайници - мечка, вълк, златка, дива котка, видра, благороден елен, прилепи, снежна полевка. Биосферен резерват.
По време на своето пътешествие, туристите могат да видят красиви и ценни дървесни и тревисти растения – бук, габър, трепетлика, ела, дебрянка, лопен, мащерка, светлика, орлова папрат, локалния ендемит троянска камбанка, левурда, минзухар, гълъбови очички, лечебна медуница, плътногрудеста лисичина, свиларка, множество ядливи гъби -  манатарка, пачи крак, сърнела, печурка, пъстърва, кладница, да открият следи от присъствието на срещаните тук мечка, вълк, дива свиня, благороден елен, сърна, лисица, язовец, белка, дива котка, да чуят барабаненето на черния, зеления кълвач и големия пъстър кълвач, песните на обикновена чинка, матоглавия синигер, гривяка, кукувицата, пойния дрозд, крясъка на гарвана и сойката, писъка на мишелова, брачния зов на совите.