Oбучение на служители на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“

10 Юни 2020
 
 
 
 
 
 
 
На 04.06.2020 г. се сключи административен договор № BG05SFOP001-2.-019-0031-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за обучения на служителите ѝ. Одобреният проект „Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“  е по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за териториалната администрация“. Срокът за изпълнение е 12 месеца. 
Предвидени са обучения по следните модули:
  • „Специализирани обучения в сферата на природозащитното законодателство. Мониторинг на биологичното разнообразие.“;
  • „Специализирани обучения в сферите на управление на промените на климата, въвеждането на иновации и управление на туризма“;
  • „Специализирано обучение, свързано с прилагането на законодателството и залавяне на нарушители“;
  • „Специализирани обучения за работа с географски информационни системи и тяхното приложение в специфичните дейности на служителите“;
Основната цел на проекта е, чрез неговото изпълнение да се допринесе за повишаване на компетентността на служителите от специализираната администрация в Дирекция „НП Централен Балкан“, по теми пряко свързани със специфичните функции и длъжностни характеристики на служителите, като ще способства за постигане на ключовите цели и приоритети, залегнали в Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк „Централен Балкан“.
Очакваният резултат от изпълнението на проект  „Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“ е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите от специализираната администрация (паркова охрана и експерти) на Дирекцията, което ще допринесе за по-добро управление, включително предоставяне на по-качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  199 827 лева, от които европейско – 169 852,95 лв. и национално съфинансиране – 29 974,05 лв.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg