Екип

28/09/2018 ​Одобрен e за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г."

Със Заповед №РД-ОП-96/26.09.2018 г на Министъра на околната среда и водите е одобрен за финансиране проект на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан"

Виж повече  >>
25/09/2018 Освободено е мече от бракониерска примка в района на парк „Централен Балкан"

Мече в бракониерска примка е било открито вчера – 24 септември, близо до с. Скобелево, Община Павел баня, на около 300 м извън границите на Националния парк „Централен Балкан“.

Виж повече  >>
17/09/2018 Служители от „Централен Балкан“ събраха близо тон отпадъци на 15 септември

Служители от Дирекцията на Национален парк „Централен Балкан“ събраха 960 кг отпадъци в почистването, организирано в рамките на кампанията „Да изчистим България заедно“.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

      Екипът за управление е от служители на бенефициента – Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, състоящ се от ръководител и три функционално обособени звена - звено Изпълнение, Административно-техническо звено и звено Контрол Теренни дейности.
 
Ръководител на проекта:
Диана Терзиева, началник сектор „Интерпретация и туризъм”
Координатор „Финансово управление”:
Денка Недялкова, началник отдел „Финансово – счетоводен и обща администрация”
Координатор „Обществени поръчки”:
Ирена Цонева, младши експерт „Възлагане на дейности”
Координатор „Интерпретация и публичност”:
Даниела Тотева, младши експерт „Образование и екотуризъм”
Координатор „Инженерни съоръжения”:
Мария Ангелова, главен експерт „Инфраструктура и строителство”
Координатор „Информационно обезпечаване”:
Генчо Илиев, главен експерт в отдел „Опазване на биоразнообразието и туризъм”
Сътрудник „Администрация”:
Нина Хадживасилева, главен специалист „Канцелария и административно обслужване”
 
 
Създаден е Надзорен съветза проекта, председателстван от директора на парковата дирекция, включващ 3-ма представители на основни заинтересовани от изпълнението на проекта страни (община, природозащитна НПО и туристическата общност). Неговата работа осигурява публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и предприемането на корективни мерки при необходимост.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg