Изпълнение по дейности

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


Организация и управление на проекта

Организацията и управлението на Проекта бе осъществявано от Екип за управление (ЕУ), състоящ се от ръководител, три функционално обособени звена: Изпълнение - с 6 координатора; Административно-техническо (административен сътрудник и краткосрочно ангажирани служители на дирекцията за изпълнение на еднократни дейности); Звено Контрол теренни дейности (краткосрочно ангажирани служители на дирекцията за инспектиране и докладване за изпълнение на дейностите от външните изпълнители) и Надзорен съвет в състав - директорът ДНП, представител на общинска власт, на НПО и на туристическия бизнес.
Приложеният при изграждането на ЕУ подход на въвличане на значителен брой служители на Парковата дирекция, които познават конкретната ситуация, притежават адекватната професионална компетентност и са мотивирани да реализират целите на управление на ЗТ и създаването на Надзорния съвет – за външна добронамерена експертиза от ключови представители на заинтересовани от изпълнението на проекта страни, за мониторинг и контрол на основните процеси при изпълнение на проекта, съчета два важни принципа – максимална управленска ангажираност и отговорност и засилено гражданско участие и обществен контрол при изпълнението на проекта, както и сигурност, че резултатите от него отговарят еднакво справедливо на интересите на заинтересованите страни.
 
При изпълнението на Проекта са прилагани хоризонталните политики на Европейския съюз. Интегрирани са принципите на устойчиво развитие, осигуряване на равни възможности, партньорство и добро управление. За постигането на устойчиво развитие  дейностите са организирани след целенасочен избор на материали, обекти и услуги, щадящи околната среда, с предимство на Интернет комуникациите за координация и съгласуваност, оптимално натоварване на транспорта и др. Изпълнението на Проекта бе възможност за прилагане на управленската политика за намаляване нарушенията на природозащитните режими и норми, за икономическо и социално развитие на местната общност – осигуряване на работна заетост, подобряване на социалната среда. С екологичната рехабилитация на специализирания маршрут за хора с физически увреждания „Достъпна среда – Беклемето” се допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и превенция срещу дискриминация. Знак за търсеното и осъществено партньорство са предварителните консултации със заинтересовани страни при подготовката на проектното предложение и последващата реализация. Със създаването на Надзорен съвет бе осигурена публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг за напредъка по проекта. Обществените поръчки са проведени при спазване и прилагане на процедурите за прозрачност и откритост при кандидатстването и избора на изпълнители, осигурена е отчетност и спазване на изискванията за администриране на проекти, финансирани с публични средства.

Информация и публичност

Дейността е осъществявана чрез методи на визуализация и информиране за популяризиране на Проекта и промотиране финансирането по Програмата.
Реализирана е публичност и информираност с мерки, съгласно действащите Насоки за дейността – информации, визуализиращи табели, дипляни, плакати и публични събития, представящи ролята на ЕС, съвместно с държавите-членки, при отпускането на помощта за проекта. Тиражирани и разпространени в общини и сред заинтересовани среди са промоционална дипляна и плакат. Проведени са 4 пресконференции и 2 информационни дни. За тях са подготвяни мултимедийни презентации. Разработен и поддържан е сайт за проекта "Проект Инфраструктура" в информационния портал на Дирекцията – www.centralbalkan.bg. На 4 големи инфраструктурни обекта са поставяни информационни табели тип „Билборд”, поставени са и 26 постоянни обяснителни табели. Използвани при провеждането на публични събития са произведените 4 комплекта флагове – български и на ЕС и 2 банера.
Допълнително, проектът и неговият напредък са представяни на 14 информационни срещи с местна общестеност, НПО, в заседания на Обществения и научен консултативни съвети към ДНП. Обекти и продукти, създадени по проекта, са обозначени със: стикери – метален за екстериорни и хартиен за интериорни обекти; информационни листи в близките хижи до маршрути с рехабилитирана трайна маркировка; карета с обяснителни текстове за донорската подкрепа на български и английски език в електронните, печатни и аудио-продукти.


Туристическа карта с GPS координати


Дейността е изпълнена. Създадена е Online туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обекти в парка. С GPS са заснети координатите на обекти, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходни туристически маршрути (летeн и зимен вариант); хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство, места, определени за бивакуване, за палене на огън, за почивка и погледни места, обособени кътове за краткотраен отдих, специализирани маршрути - веломаршрути, за конен туризъм, за интерпретиране и образователни дейности и др.  Обработената информация е въведена в Интернет и е осигурен достъп на потребителите до нея.

Представената Интернет система е публикувана на адрес http://balkan-map.com. С тази дейност се постигна една от целите на проекта - по-добра информираност, ориентация и безопасност на посетителите в парка.Информационно-интерпретативна програма (ИИП)

Информационно-интерпретативната програма  е един от основните продукти, чрез който ще се допринесе за привлекателност на маршрутите, по-голяма атрактивност и познавателна стойност при предлагането на обектите в парка
7.1. Разработване на ИИП      
Дейността е изпълнена, в резултат на което са разработени предвидените елементи на Информационно-интерпретативната програма  - 26 фото-документални експозиции, 20 листовки мини-карти н абълтгарски и английски език, мултимедийни приложения на български и английски език за 5 обществени сензорни информационни портала (киоски) и аудиопътеводители на български, немски, френски и английски език за 5 пешеходни маршрути в парка. 
7.2. Производство на ИИП 
Продуктите, съставляващи Информационно-интерпретативната програма, са произведени, както следва:
26 фото-документални експозиции за 26 обекта в НП:  х. “Вежен”, х. “Бенковски”, х. “Момина поляна”, х. „Ехо” , Вила „Кордела”, х. „Козя стена”, х. „Хайдушка песен”, х. „Дерменка”, х. „Амбарица”, х. „Тъжа”, х. „Плевен”, х. „Мазалат”, хотел –ресторант  „Табите”, х. „Тъжанска мандра”, х. „Соколна”, х. „Триглав”, х. “Рай”, х . „Хубавец”, х. „Равнец”, х. „Васил Левски”, х. „Балкански рози”, х. „Добрила”, х. „Незабравка” , КИП „Смесите”, заслон „Орлово гнездо” и КИП „Сладката вода”;
20 листовки мини-карти на български и английски език, предназначени за 20 обекта в НП - х.„Амбарица”, х.„Бенковски”, х.„Васил Левски”, х.„Вежен”, х.„Дерменка”, х.„Добрила”, х.„Ехо”, х.„Козя стена”, х.„Мазалат”, х.„Момина поляна”, х.„Незабравка”, х.„Плевен”, х.„Равнец”, х.„Рай”, х.„Соколна”, х.„Триглав”, х.„Тъжа”, х.„Хубавец”, Горски дом „Кордела”, КИП „Сладката вода”;
5 обществени сензорни информационни портала (киоски)с мултимедийни приложения на български и английски език за обектите х. „Плевен”, х. „Дерменка”, х. „Добрила”, х. „Хайдушка песен”, КИП „Бяла река”;
Аудиопътеводители на български, немски, френски и английски език :  Аудиоустройства (mp3 player Maxell, слушалки Maxell, USB кабел, micro SD карта 2GB + адаптер) и CD с аудиозаписи за 5 пешеходни маршрути в парка: х. „Тъжа” –– вр. Русалка (Марагидик) – м. Кънчевото - х. „Тъжа”; х. „Мазалат” – вр. Куртбашица (Вълчата глава) – х. „Мазалат”; Контролно-информационен пункт (КИП) „Бяла река” – по трасето на Екопътека „Бяла река” – КИП „Бяла река”; КИП  „Сладката вода” – по трасето на Интерпретиран маршрут „Бабско пръскало” - КИП  „Сладката вода”; КИП „Смесите” – извори р. Тъжа - КИП „Смесите”.
Продължава приемането на продуктите по обекти на терен.

                                                                 Галерия:

Експозиции         Миникарти              Киоск                     Аудиопътеводители
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 1
Снимка 2Рехабилитация на осем туристически маршрута

Рехабилитацията на осем туристически маршрута е една от основните дейности в проекта, свързана с подобряването на посетителската инфраструктура. Дейността изпълнена в две позиции – „Рехабилитация на инженерни съоръжения” и „Ремонт на други туристически маршрути”. Рехабилитацията на инженерните съоръжения включва десет мостови съоръжения, почвени стъпала с дървена опора и  дървени парапети по Екопътека „Бяла река” в Калоферския парков участък, в резерват "Стара река" на Карловския парков участък - подпорни стени и четири моста (три по маршрут Карлово – хижа "Васил Левски" и един по маршрут - хижа "Васил Левски" – водопад Карловско пръскало),  един мост по маршрут м. Лъгът – х. Мазалат в района на Парков участък Стоките.    Ремонтирани са участъци по Тарзановата пътека (маршрут х. „Рай” – вр. Ботев), маршрут м. Мазането – х. „Плевен”; екопътека „Видимско пръскало”, интерпретираните маршрут „Водните дупки” и „Бабско пръскало”  чрез укрепване на трасета със суха каменна зидария, с дървени греди и почвени стъпала с дървена опора.    Изцяло обновено с трошенокаменна настилка е трасето на предназначения за хора с физически увреждания маршрут „Достъпна среда „Беклемето”.

Маркировка и обезопасяване на маршрути

Изпълнена в две позиции.
„Трайна маркировка” - монтирани са 505 нови маркировъчни пирамиди с железни жалони и ремонтирани 85 повредени пирамиди ( общо 590 при възложени 587)  по пешеходни маршрути, както  следва: м. Дълги дял -  Амбарица, х. „Плевен”- м. Костенурката, м. Смесите - Юрушка грамада, м. Бухала - вр. Росоватец, х. „Равнец”- Баража, х. „Равнец”- м. Петолъчката, м. Въртопа - х. „Ехо”, Клисура”- х.„Ехо”, х. „Мазалат”- х. „Соколна”, м. Каменната порта - Рибаришки порход, вр. Купена - х. „Дерменка”).  „Обезопасителни съоръжения”- изградени и реновирани са 191 опорни точки (клинове и колове), от които 134 нови и 57 укрепени. Поставени са въжено-стоманени парапети с обща дължина 1520 м. на вр. Купена (2 обекта), Млечния чал, м. Мазането - х. „Плевен”, Карлово - х. „В. Левски”, Тарзанова пътека, вр. Юмрука, подход за х. „Ехо”север. Доставени и монтирани са дървени парапети с обща дължина от 1600 м за обектите маршрут „Достъпна среда - Беклемето”и лятна туристическа пътека м. Мазането – х. „Плевен”. Изграден е един навес в м. Студеният улей, Парков участък Стоките.
                                                                      
                                                               Галерия:

Маркировъчни пирамиди    Дървени парапети         Въжено - стоманени парапети Навес в м. Студеният улей
Снимка 1 Снимка 1
Снимка 2
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 1

 

Паркови входове и мебел

В рамките на дейността са доставени и монтирани ансамбли от табели на 13 главни входа (Карлово - вход Стара река, Калофер - м. Поняка и Бяла река, Априлци кв. Видима - м. Мазането е м. Турски дол, с. Тъжа - КИП Тъжа”/Сладката вода, с. Рибарица - м. Заводна, с. Черни Вит - м. Цочов дол, Мазалат, Сопот, с. Хр. Даново - м. Дамлъ дере и Троян - Беклемето вход към х.„Дерменка”и х. „Козя стена”) и на 12 второстепенни входа (м. Черната река - към х. Ехо”, м. Костина, м. Кордела, КИП Нешковци, м. Дългата поляна, Соколна, м. Паниците - към вр. Ботев, х. „Хайдушка песен”, с. Кърнаре - към м. Долната поляна, с. Розино - към х. „Ехо”, Клисура - към х.„Ехо”и м. Въртопа), 21 самостоятелни информационни табели на 18 уникални места в НП ( Антонски водопад, м. Беклемето - в посоки Запад,  Изток, Север и Юг, вр. Ботев, специализиран маршрут за инвалиди "Достъпна среда” /4 табели/, х. „Бенковски”, обект Тъжанска мандра, тур. комплекс „Бяла река”, КОП Бункера, м. Кордела, х. „Равнец, х. „Комитски валог”/Момина поляна, ПКП „Дерменка”, КИП „Нешковци”, КИП „Тъжа”/Сладката вода и КИП Рай”).
Доставени и монтирани са обекти от инфраструктурата за почивка - 68 пейки, 21 маси, 20 пънчета за сядане и детско съоръжение „Катерушка”, разположени на 18 места в Парка.                                      

 

                                                         Галерия:

Входове на НП Централен Балкан Самостоятелни информационни табели
Снимки 1
Снимки 2
Снимка 1

Мониторинг на антропогенното въздействие върху части от 8 целеви местообитания

Проектът бе насочен към ограничаване на антропогенното въздействие върху части от 8 целеви местообитания от Директива 92/43/ЕС за постигане на подобрен благоприятен природозащитен статус и към целевата група „посетители на парка” чрез управление на посетителския поток в подходящите за човешко присъствие зони в НП – „Туризъм” и „Сгради и съоръжения”. В хода на изпълнението е извършена Оценка и мониторинг на биотичните и абиотичните въздействия и натоварвания върху целевите местообитания, а имено: 4060 – алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 91W0 – мизийски букови гори; 62D0 – Оро-Мизийски ацидофилни тревни съобщества; 6170 – алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 9410 – ацидофилни гори от смърч в планински до алпийски пояс; 4070 - храстови съобщества от клек; 6230 – богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен; 9530 – субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. Хабитатите са картирани по класификационната схема по EUR27/Приложение 1 на ЗБР, създадена е атрибутивна база данни и съответен ГИС слой в ESRISHPформат, както и в DWGформат на съществуващите полигонови местообитания, прилежащи на туристическите обекти. Извършена е оценка на човешкото въздействие, подобрена е съществуващата методика като е приложена матрица за оценка.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg