Годишен отчет 2010

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ
 
за изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан”, 2010 г.

 

Министърът на околната среда и водите със своя заповед от м. юли 2009 възложи изпълнението на Проекта на парковата дирекция.
 
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Общата му стойност е 1 279 486. 99 лв., от които 1 087 563,94 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 191 923,05 лв. – съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
 
Проектът ще продължи 32 месеца, за да завърши на 15 март 2012 г. Заложените дейности имат за основна цел чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите да бъде опазено естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка. Дейностите, заложени в Проекта, подпомагат това управление като създават условия за привличане и задържане на посетителите в зоните „Туризъм” и „Сгради и съоръжения”, чрез повишаване на привлекателността и активното предлагане на обекти и маршрути в тези зони; широк достъп до информация чрез децентрализираното разположение на информационните продукти; с прилагането на техники, подпомагащи по-доброто разбиране на природата и нейното значение за човека и живота, при разработването на информационно-интерпретативните продукти мотивират към промяна в мисленето и поведението на посетителите.
 
За организация и ръководство на Проекта е създаден Екип за управление (ЕУ) от служители на бенефициента – Парковата дирекция. Екипът за управление се състои от ръководител и три функционално обособени звена - звено „Изпълнение”, Административно-техническо звено и звено „Контрол -Теренни дейности”. През отчетната година ЕУ е окомплектован с координатор „Туристически маршрути”, чрез възлагане по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП). По същия ред е избрана и фирма за доставка на канцеларски материали.
 
С обществени поръчки по реда на НВМОП - три оферти, са избрани юридическа фирма - Адвокатско дружество „ТЪПОВ И ГЬОПСАЛИЕВ” – Габрово, която оказва правна помощ при изпълнението на дейностите, както и фирми за счетоводни услуги - „ВИП ФИНАНС” ЕООД – Габрово и одит - "ОДИТ КОНСУЛТ" ЕООД В. Търново.
Екипът за управление работи активно по подготовка на документацията, провеждане на процедурите по НВМОП, Закона за обществените поръчки и техните поднормативни документи и контрол по изпълнението на дейностите.
С цел публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка е сформиран Надзорен съвет в състав Йордана Енева, Росен Василев и Цветан Димитров, представители на основни заинтересовани от изпълнението на проекта страни - общини, природозащитни НПО и туристическата общност. На Съвета се предоставя информация за техническото и финансово изпълнение на проекта.
 
По дейността Информация и публичност” е изпълнен договор за тиражиране на дипляна, плакат и административна бланка. Плакатът и дипляната представят Проекта и донорската подкрепа и вече са разпространени в населените места на крайпарковия район, в хижите, заслоните и контролно-пропусквателните пунктове на Дирекцията, разположени в Парка. Разработена и съгласувана е документацията за възлагане на визуализацията на проекта, в рамките на малка обществена поръчка Паркови входове и мебел, чието обявяване предстои.
 
Проектът и неговото изпълнение са представяни пред участниците в провежданите през 2010 г. работни срещи на Дирекцията със заинтересовани от развитието и управлението на Парка страни.
 
Разработен и активиран е сайт за Проекта в информационния портал на Парковата дирекция - www.centralbalkan.bg, който осигурява актуална информация за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, както и прозрачност по отношение на изпълняваните дейности.
 
Възложена е и се изпълнява дейността Създаване на Online туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обекти в парка. Изпълнителят - "ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС" ООД – София, е избран чрез обществена поръчка. Ангажиментите включват заснемане с GPS на обекти, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и зимен вариант); хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство, места, определени за бивакуване, за палене на огън, за почивка и погледни места, обособени кътове за краткотраен отдих, специализирани маршрути - веломаршрути, за конен туризъм, за интерпретиране и образователни дейности и др.
 
Работата на терена се изпълнява, след приключването й предстои обработка на данните, въвеждане на информацията в Интернет и осигуряване на достъп до нея на потребителите, което ще завърши през 2011 г.
 
Със създаването на Online туристическата карта Парковата дирекция цели да се постигне по-добра ориентация и безопасност на посетителите в парка.
 
Финализирана е първата част от дейността Информационно - интерпретативната програма - разработване на програмата. Изпълнителят – „Център за хуманитарни изследвания” ЕООД – София, бе избран чрез обществена поръчка по три оферти.
Разработени са текстове и са предложени илюстрации за основните продукти на Програмата – фото-документални изложби, предназначени за 26 обекта, осигуряващи подслон в Парка, аудиопътеводители за пет маршрута, листовки миникарти за райони, прилежащи към най-посещаваните 20 хижи, 5 самостоятелни устройства за мултимедийно информиране (сензорни информационни киоски).
 
Разработва се документацията за възлагането на втората част от дейността – производство на продуктите от програмата. С Програмата се цели информационното обезпечаване на обекти в Парка чрез актуална, атрактивно поднесена информация и ефективен достъп до нея.
 
Избрани чрез обществена поръчка по три оферти, бяха двама консултанти за изпълнение на дейности по Проекта.
 
Консултант – инженер конструктор.
Необходимостта от консултант – инженер конструктор произтече от обстоятелството, че проектното предложение бе подготвено в края на 2008 г. и началото на 2009 г., а суровите атмосферни условия влияят върху състоянието на съоръженията във високата планина. С участието на консултант от избраната за изпълнител фирма ЕТ "ФИЧЕТО" – Габрово, са инвентаризирани на терен предложените обекти в Позиция „Рехабилитация на инженерни съоръжения”, от дейността „Рехабилитация на осем туристически маршрута” и установено актуалното им състояние към късната есен на 2010 г. В резултат на инвентаризацията, огледа и становищата на Консултанта е констатирана необходимостта от някои промени / различия в количеството и видовете дейности, отразени в техническите спецификации. Ангажимент на Консултанта остава да консултира работата на изпълнителите и да участва в приемането на обектите.
 
Консултант - инженерни услуги по изграждане на опорни точки за въжено-стоманен парапет
Консултантските инженерни услуги по изграждане на опорните точки за въжено-стоманен парапет, предостави избраният изпълнител - "ПИК З000" ООД – София. Работата на Консултанта бе във връзка с изпълнението на позиция „Обезопасителни съоръжения” в частта „Въжено-стоманен парапет” от дейност „Маркировка и обезопасяване на маршрути” и по-специално в първата й част - определяне на терен местата за монтаж на опорни точки за въжено-стоманен парапет. Консултантът обходи предвидените трансекти, подготви и предостави становища и конструктивни решения за връзката на парапетите със съществуващата инфраструктура (пътеки и маркировка) и разработи примерни скици и конкретни технически предложения за изграждане на различните видове опори в зависимост от основата, в която се закрепват. Разработките на Консултанта, придружени с карти с нанесени върху тях GPS координати на предлаганите опорни точки за въжено-стоманен парапет за всеки от маршрутите, са включени към техническите спецификации на поръчката „Маркировка и обезопасяване на маршрути”.
Във връзка с подготовката за възлагане на дейността „Рехабилитация на осем туристически маршрута” бе ангажиран служител от Парковата дирекция да маркира трайно с различима боя от другите маркировки по маршрута, реперира по възможност спрямо трайни обекти, засече и нанесе с GPS координати /там, където има покритие/, определените вече от Консултанта инженер-конструктор местоположения на срутените и подкопани от водата участъци от подпорни стени по туристически маршрут Карлово – хижа ”В. Левски”. Извършената теренна работа е систематизирана в табличен вид и нанесена на картен материал и ще бъде предоставена в помощ на избрания изпълнител.
Актуализирани на терена са и предложените обекти в позиция „Трайна маркировка от предстоящата за възлагане дейност „Маркировка и обезопасяване на маршрути”.
Служител на Парковата дирекция обходи предвидените в проекта трансекти от маршрути и установи състоянието на наличната маркировъчните колове. Събраната информация е обработена таблично, с посочване на GPS координатите и актуалното състояние на съществуващите жалони по заложените в проектното предложение трансекти, както и GPS координатите на местоположението, където трябва да бъдат поставени новите жалони. Разработката е включена към документацията за поръчката.
В напреднала фаза е подготовката на документацията за възлагане на обществени поръчки по дейностите МОП Производство на Информационно - интерпретативна програма, МОП Рехабилитация на осем туристически маршрута, МОП Маркировка и обезопасяване на маршрути, МОП Паркови входове и мебел, визуализация. Очакванията на Екипа за управление са, че процедурите по възлагането на дейностите ще приключат навреме и работата на терена ще може да стартира в края на пролетта, когато става възможна и работата във високата планина.


 Още информация за Проекта на адрес: www.centralbalkan.bg

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg