Годишен отчет 2011

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ

За изпълнението на Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП Централен Балкан” през 2011г.
 


Проектът е одобрен за безвъзмездна финансова помощ със заповед на Министъра на околната среда от 15.07.2009г. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”
Общата му стойност е 1 279 487 лв., от които 1 087 564лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 191 923 лв. – съфинансиране от държавния бюджет на Република България, продължителност - 36месеца.

Ще припомним, че в проекта са заложени следните конкретни цели:

- Подобряване на стопанисваната от дирекцията туристическа инфраструктура чрез екологосъобразна рехабилитация;

- Мотивиране на природозащитни нагласи вмисленето и поведението на посетителите;

- Осигуряване на информирано пребиваване на посетителите в парка чрез актуална и атрактивна информация и ефективен достъп до нея;

- Постигане на по-добра ориентация ибезопасностна посетителите в парка;

- Създаване достъпни условия за широка група от посетители, в т.ч. и за хора с увреждания;

- Създаване на условия за опазване иестествено възстановяване на части от 8 природни местообитания.
 

Организация и ръководство на Проекта през 2011г.  продължи да осъществява създаденият Екип за управление от служители на бенефициента – Парковата дирекция. През отчетната година към Екипа се присъедини нов координатор „Интерпретация и публичност”, също служител на Дирекцията.
Екипът за управление работи активно по подготовката на документацията, провеждането на процедурите по НВМОП, Закона за обществените поръчки и техните поднормативни документи, както и осъществяването на контрол по изпълнениетона сключените договори за отделните дейности. В работата на Екипа през годината активно участваха и краткосрочно ангажирани служители в двете функционални звена – Административно-техническо и звено „Контрол -теренни дейности”. Привлечени като изпълнители чрез сключени договори -  експерти, началници на паркови участъци и служители паркова охрана, участваха в работата на комисии, монторинг, контрол върху работата на изпълнителите на терена и др. помощни дейности.
В отчетната 2011г. проектът навлезе с избрани чрез обществени поръчки по реда на НВМОП (три оферти) фирми за счетоводни услуги - „ВИП Финанс” ЕООД – Габрово, за одит - "Одит Консулт" ЕООД Велико Търново, за консултантски инженерни услуги и техническа помощ - ЕТ „ФИЧЕТО” - Габрово, за Консултантски инженерни услуги по изграждане на опорни точки за въжено стоманен парапет - „ПИК 3000” ООД – София, за Разработване на Информационно-интерпретативна програма - Център за хуманитарни изследвания ЕООД – София и Адвокатско дружество „Тъпов и Гьопсалиев” – Габрово, с чиято правна помощ през годината бяха сключени договори с изпълнители за всички дейности, предвидени в проекта
.

Сериозно внимание бе отделяно през годината на дейността „Информация и публичност”, с която се осигуряваше обществена информираност за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, съдействаше се за публичност и прозрачност по отношение на изпълняваните дейности.
В рамките на дейността е създадена и се поддържа самостоятелна интернет страница в информационния портал на Парковата дирекция– адрес www.centralbalkan.bg. Проектът и неговото изпълнение са представяни в организиранитепрез 2011г. различни прояви с участието на заинтересовани от развитието и управлението на парка страни. С напредъка по проекта, на 18 януари в Севлиево бяха запознати журналисти от местните медии – в. „Росица”, Общинското радио и Кабелна телевизия „КИВИ”, служители в Общинската администрация, кметовете на кметствата Стоките и Кръвеник. 

В организирания на 2 април в комплекс „Бащино огнище”-с. Тъжа, община Павел баня, информационен ден, се включиха представители на националните медии от  журналистическия тур в района на община Павел баня, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, участници в Регионалната туристическа борса „По пътя на слънцето”, както и представители на местната общественост. Информационен ден
Два пъти през годината – на 7април в с. Рибарица, Тетевенска община и на 5 декември - в с. Орешак, Троянска община, изпълнението на дейностите е представено пред членовете на Обществения консултативен съвет към Дирекцията на Националния парк. С напредъка по проекта бяха запознати и служителите от Дирекцията, на общото им събрание, проведено на 19 декември. Представяне проект
Банер В рамките на МОП "Паркови входове и мебел, визуализация "Публичност" бе сключен и изпълнен договор (97-ИИ-22/28.10.2011г.) с Изпълнител  Обединение „Синерджи”, представлявано от Синерджи ЕООД Калофер. В рамките на договора бяха изработени 4 информационни табели тип „Билборд”, 2 банера, както и 26 постоянни обяснителни табели, които ще бъдат поставени на обекти в Парка, след изпълнението им на терен.
  
Успешно приключи изпълнението на договора за създаване на Online туристическа карта с GPS координати на маршрутите и туристическите обекти в парка. Банер

Дейността бе възложена с договор (97 ИИ-16/ 07.09.2010г.) на избрания изпълнител "ПИ ДИ ЕМ СЪРВИСИС" ООД София. През отчетната година Изпълнителят обработи заснетите през м. г. с GPS координати на обекти, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходните туристически маршрути (летен и зимен вариант); хижи и заслони, обекти на културно-историческото наследство, места, определени за бивакуване, за палене на огън, за почивка и погледни места, обособени кътове за краткотраен отдих, специализирани маршрути - веломаршрути, за конен туризъм, за интерпретиране и образователни дейностии др.  Обработената информация бе въведена в Интернет и бе осигурен достъп на потребителите до нея. Представената Интернет система е публикувана на адрес http://balkan-map.com. С тази дейност се постигна една от целите на проекта - по-добра информираност, ориентация и безопасност на посетителите в парка.

Зимна маркировка

Напредък през годината е постигнат и по дейността "Маркировка и обезопасяване на маршрути". По първата позиция от поръчката – "Трайна туристическа маркировка", бе сключен договор (97-ИИ-11/20.07.2011 г.) с изпълнител АСПЕН ЕООД – Пловдив. Работата на изпълнителя приключи успешно, в резултат на което са монтирани 505 нови маркировъчни пирамиди с железни жалони и ремонтирани над 80 повредени пирамиди по пешеходни маршрути.

По втората обособена позиция - "Обезопасителни съоръжения", е сключен договор (97-ИИ-26/ 16.11.2011 г.) с изпълнител "Исполин" ООД Габрово. Естеството на работата предвижда доставка и монтаж на обезопасителни съоръжения – въжено стоманени и дървени парапети, основно по маршрути, разположени по билото на Стара планина. Поради настъпването на зимния сезон, дейността ще стартира след изпращане на възлагателно писмо от страна на възложителя във време, подходящо за работа на терен във високата планина.

Ще припомним, че през 2010 г., избраният изпълнител - "Център за хуманитарни изследвания” ЕООД – София (с договор 97-ИИ-14/05.08.2010 г.), реализира първата част от дейността за създаването на "Информационно-интерпретативна програма" – един от основните продукти, чрез който ще се допринесе за привлекателност на маршрутите, по-голяма атрактивност и познавателна стойност при предлагането на обектите в парка. Бяха направени предвидените разработки за елементите на програмата - 26 фото-документални експозиции, 20 двуезични листовки мини-карти, двуезични мултимедийни приложения за 5 обществени сензорни информационни портала и триезични аудиопътеводители за 5 пешеходни маршрути в парка. През 2011г. е сключен договор (97-ИИ- 27/18.11.2011 г.) за производство на програмата с изпълнител "Кота Нула" ЕООД Бургас. Тъй като ангажиментите предвиждат маркиране на терен и монтаж в обекти, разположени във високата планина, договорът ще бъде изпълнен през пролетта, когато ще има достъп до съответните места и обекти.

Една от основните дейности в проекта, свързана с подобряването на посетителската инфраструктура, е рехабилитацията на осем туристически маршрута. Мост Стара река

Дейността бе разписана в две позиции – рехабилитация на 15 мостови съоръжения и ремонт на други туристически маршрути. Отчетната година изпращаме с изпълнена първа позиция. Избраният изпълнител "Мултистройгруп" ООД Бургас (договор 97 ИИ-19/14.09.2011г.) изпълни ангажиментите си и сега Паркът ще посреща своите посетители с обновени по екопътека Бяла река десет мостови съоръжения, почвени стъпала с дървена опора и дървен парапет в Калоферския парков участък, в резерват "Стара река" на Карловския парков участък по маршрут Стара река – подпорни стени и четири моста (три по маршрут Карлово – хижа "Васил Левски" и един по маршрут - хижа "Васил Левски" – водопад Карловско пръскало) и един мост по маршрут м. Лъгът – х. Мазалат в района на парков участък Стоките. 
За ремонта на другите туристически маршрути е сключен договор (97ИИ-20/14.09.2011г.) с изпълнител "Джамбо 33" - В. Търново. Предмет на договора бе рехабилитация на Тарзанова пътека (маршрут х. Рай – вр. Ботев) – укрепване; м. Мазането – х. Плевен екопътека Видимско пръскало и интерпретиран маршрут Водните дупки - укрепване на пътеки със суха каменна зидария; маршрут Беклемето (Достъпна среда за хора с увреждания) – подобряване на настилката и интерпретиран маршрут Бабско пръскало - направа на почвени стъпала с дървена опора. Основният обем от дейностите са изпълнени.

                                                                                                                                                                                                    
Обновяването на лицето на парка – парковите входове, както и подобряването на посетителската инфраструктурата за почивка и забавление, са предмет на разписаната в проекта дейност "Паркови входове и мебел". Дейността включва три позиции – освен „Визуализация ”Публичност”, която представихме в текста за информация и публичност на проекта, още - доставка и монтаж на 25 главни и второстепенни входове "Национален парк" и 18 информационни табели, както и изработване на паркова мебел - дървени маси, пейки и детски съоръжения за 16 обекта в парка. За изпълнение на дейността са сключени договори (97-ИИ-23/28.10.2011 г. и 97-ИИ-24/28.10.2011 г.) с избрания изпълнител Обединение "Синерджи", представлявано от Синерджи ЕООД Калофер. Поради настъпването на неблагоприятния сезон за работа на открито, включително монтажни дейности, изпълнението на договорите ще стартира след изпращане на възлагателно писмо от страна на възложителя в рамките на подходящо за работа на терен в планината време - от м. март до м. май 2012г.                                                 
                                                                                                 
В заключение може да се каже, че с изпълнените през 2011г.  дейности по проекта се наблюдава напредък в постигането на заложените цели. С рехабилитирането на мостовите съоръжения и подпорни стени, с подобряването на трайната туристическа маркировка и не на последно място – чрез създадената Онлайн туристическа карта, е подобрена надеждността на туристическата инфраструктура, ремонтираните маршрути са по-привлекателни, създадени са  предпоставки за информирано пребиваване на посетителите в парка. 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg