Обобщен отчет

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


Обобщен отчет за изпълнението на дейностите по Проект „Информационно обезпечаване и подобряване на посетителската инфраструктура в НП „Централен Балкан” – 2012г.

 

Дирекцията кандидатства с този Проект по процедурата за набиране на проектни предложения „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Р България”, Референтен № BG161PO005/08/3.0/01/05, Приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”, компонент 1 „Изпълнение на дейности в резервати и паркове”.
Със заповед № РД-478/15.07.2009 г. на Министъра на околната среда и водите, Проектът е одобрен за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по открита процедура за подбор на проекти.
Проектът стартира на 15 юли 2009 г. Общата му стойност бе 1 279 487 лв., от които от Европейския фонд за регионално развитие - 1 087 564 лв. и национално съфинансиране от държавния бюджет на Р България - 191 923 лв.
Срокът за изпълнение на дейностите изтече на 15 октомври 2012г. (т.е. 39 месеца, считано от издаването на Заповед № РД-478/15 юли 2009 г., с която Проектът бе одобрен за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”)
 
Организацията и управлението на Проекта бе осъществявано от Екип за управление (ЕУ), състоящ се от ръководител, три функционално обособени звена: Изпълнение - с 6 координатора; Административно-техническо (административен сътрудник и краткосрочно ангажирани служители на дирекцията за изпълнение на еднократни дейности); Звено Контрол теренни дейности (краткосрочно ангажирани служители на дирекцията за инспектиране и докладване за изпълнение на дейностите от външните изпълнители) и Надзорен съвет в състав - директорът ДНП, представител на общинска власт, на НПО и на туристическия бизнес.
Приложеният при изграждането на ЕУ подход на въвличане на значителен брой служители на Парковата дирекция, които познават конкретната ситуация, притежават адекватната професионална компетентност и са мотивирани да реализират целите на управление на ЗТ и създаването на Надзорния съвет – за външна добронамерена експертиза от ключови представители на заинтересовани от изпълнението на проекта страни, за мониторинг и контрол на основните процеси при изпълнение на проекта, съчета два важни принципа – максимална управленска ангажираност и отговорност и засилено гражданско участие и обществен контрол при изпълнението на проекта, както и сигурност, че резултатите от него отговарят еднакво справедливо на интересите на заинтересованите страни.
 
При изпълнението на Проекта са прилагани хоризонталните политики на Европейския съюз. Интегрирани са принципите на устойчиво развитие, осигуряване на равни възможности, партньорство и добро управление. За постигането на устойчиво развитие  дейностите са организирани след целенасочен избор на материали, обекти и услуги, щадящи околната среда, с предимство на Интернет комуникациите за координация и съгласуваност, оптимално натоварване на транспорта и др. Изпълнението на Проекта бе възможност за прилагане на управленската политика за намаляване нарушенията на природозащитните режими и норми, за икономическо и социално развитие на местната общност – осигуряване на работна заетост, подобряване на социалната среда. С екологичната рехабилитация на специализирания маршрут за хора с физически увреждания „Достъпна среда – Беклемето” се допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и превенция срещу дискриминация. Знак за търсеното и осъществено партньорство са предварителните консултации със заинтересовани страни при подготовката на проектното предложение и последващата реализация. Със създаването на Надзорен съвет бе осигурена публичност и прозрачност на дейностите, външна независима оценка и контрол, както и мониторинг за напредъка по проекта. Обществените поръчки са проведени при спазване и прилагане на процедурите за прозрачност и откритост при кандидатстването и избора на изпълнители, осигурена е отчетност и спазване на изискванията за администриране на проекти, финансирани с публични средства.
 
Проектът бе насочен към ограничаване на антропогенното въздействие върху части от 8 целеви местообитания от Директива 92/43/ЕС за постигане на подобрен благоприятен природозащитен статус и към целевата група „посетители на парка” чрез управление на посетителския поток в подходящите за човешко присъствие зони в НП – „Туризъм” и „Сгради и съоръжения”. В хода на изпълнението е извършена Оценка и мониторинг на биотичните и абиотичните въздействия и натоварвания върху целевите местообитания, а имено: 4060 – алпийски и бореални ерикоидни съобщества; 91W0 – мизийски букови гори; 62D0 – Оро-Мизийски ацидофилни тревни съобщества; 6170 – алпийски и субалпийски варовикови тревни съобщества; 9410 – ацидофилни гори от смърч в планински до алпийски пояс; 4070 - храстови съобщества от клек; 6230 – богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен; 9530 – субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор. Хабитатите са картирани по класификационната схема по EUR27/Приложение 1 на ЗБР, създадена е атрибутивна база данни и съответен ГИС слой в ESRISHPформат, както и в DWGформат на съществуващите полигонови местообитания, прилежащи на туристическите обекти. Извършена е оценка на човешкото въздействие, подобрена е съществуващата методика като е приложена матрица за оценка.
 
Като цяло, в резултат на Проекта, са подобрени условията за ориентация и безопасност на посетителите в Парка, представена е актуална и атрактивна информация на достъпни места, подобрена е привлекателността и използваемостта на стопанисваната от Дирекцията туристическа инфраструктура.
 
Разработената Online туристическа карта допринася значително за постигането на по-добра информираност, ориентация и безопасност.  Картата съдържа GPS координати на  маршрути и туристически обекти в парка, сред които 47 пътеки, по които преминават пешеходни туристически маршрути (летeн и зимен вариант), хижи и заслони, места за бивакуване, кътове за краткотраен отдих, погледни места, специализирани маршрути и др. Обработената информация е въведена в Интернет, публикувана и достъпна за заинтересованите на е-адрес http://balkan-map.com
 
Рехабилитацията на осем туристически маршрута е една от основните дейности в проекта, свързана с подобряването на посетителската инфраструктура. Дейността изпълнена в две позиции – „Рехабилитация на инженерни съоръжения” и „Ремонт на други туристически маршрути”. Рехабилитацията на инженерните съоръжения включва десет мостови съоръжения, почвени стъпала с дървена опора и  дървени парапети по Екопътека „Бяла река” в Калоферския парков участък, в резерват "Стара река" на Карловския парков участък - подпорни стени и четири моста (три по маршрут Карлово – хижа "Васил Левски" и един по маршрут - хижа "Васил Левски" – водопад Карловско пръскало),  един мост по маршрут м. Лъгът – х. Мазалат в района на Парков участък Стоките.    Ремонтирани са участъци по Тарзановата пътека (маршрут х. „Рай” – вр. Ботев), маршрут м. Мазането – х. „Плевен”; екопътека „Видимско пръскало”, интерпретираните маршрут „Водните дупки” и „Бабско пръскало”  чрез укрепване на трасета със суха каменна зидария, с дървени греди и почвени стъпала с дървена опора.    Изцяло обновен е предназначеният за хора с физически увреждания маршрут „Достъпна среда „Беклемето”, вкл. трасе с трошенокаменна настилка, дървени парапети, 4 интерпретативни табели.  
 
В рамките на дейността „Маркировка и обезопасяване” са монтирани 505 нови маркировъчни пирамиди с железни жалони и ремонтирани 85 повредени пирамиди по 11 пешеходни маршрута, изградени и реновирани са 191 опорни точки (клинове и колове), от които 134 нови и 57 укрепени. Подновени са въжено-стоманени парапети с обща дължина 1520 м по участъци от осем маршрута и дървени парапети с обща дължина 1600 м по два маршрута.
 
С изпълнението на дейността „Доставка и монтаж на входове "Национален парк" и информационни табели” са изработени и монтирани ансамбли от табели на 13 главни входа ( Карлово - вход Стара река, Калофер - м. Поняка и Бяла река, Априлци кв. Видима - м. Мазането е м. Турски дол, с. Тъжа - КИП Тъжа/Сладката вода, с. Рибарица - м. Заводна, с. Черни Вит - м. Цочов дол, Мазалат, Сопот, с. Христо Даново - м. Дамлъ дере и Троян - Беклемето вход към х. Дерменка и х. Козя стена ) и 12 второстепенни входа ( м. Черната река - към х. Ехо, м. Костина, м. Кордела, КИП Нешковци, м. Дългата поляна, Соколна, м. Паниците - към връх Ботев, х. Хайдушка песен, с. Кърнаре - към м. Долната поляна, с. Розино - към х. Ехо, Клисура - към х. Ехо и м. Въртопа) поставени са 21 самостоятелни информационни табели на 18 места в НП ( Антонски водопад, м. Беклемето - в посоки Запад,  Изток, Север и Юг, вр. Ботев, специализиран маршрут за инвалиди "Достъпна среда"/4 табели/, х. Бенковски, обект Тъжанска мандра, тур. комплекс Бяла река, КОП Бункера, м. Кордела, х. Равнец, х. Комитски валог/Момина поляна, ПКП Дерменка, КИП Нешковци, КИП Тъжа/Сладката вода и КИП Рай). Доставени и монтирани са обекти от инфраструктура  за почивка в кътове за отдих и биваци, както следва: 68 пейки, 21 маси, 20 пънчета/табуретки за сядане и детско съоръжение „Катерушка”, разположени на 18 места в парка.  
 
Актуална и съвременно поднесена информация за защитената територия предлагат на посетителите продуктите от Информационно-интерпретативната програма. Това са:


 - 26 фотодокументални изложби, предоставени на разположение на гостите на х. Вежен”, х. Бенковски”, х. Момина поляна”, х. „Ехо” , Вила „Кордела”, х. „Козя стена”, х. „Хайдушка песен”, х. „Дерменка”, х. „Амбарица”, х. „Тъжа”, х. „Плевен”, х. „Мазалат”, хотел–ресторант  „Табите”, х. „Тъжанска мандра”, х. „Соколна”, х. „Триглав”, х. “Рай”, х . „Хубавец”, х. „Равнец”, х. „Васил Левски”, х. „Балкански рози”, х. „Добрила”, х. „Незабравка” , КИП „Смесите”, заслон „Орлово гнездо” и КИП „Сладката вода”

 - 20 вида листовки мини-карти на български и английски език в тираж от по 1000 броя, предназначени за х. „Амбарица”, х. „Бенковски”, х. „Васил Левски”, х. „Вежен”, х. „Дерменка”, х. „Добрила”, х. „Ехо”, х. „Козя стена”, х. „Мазалат”, х. „Момина поляна”, х. „Незабравка”, х. „Плевен”, х. „Равнец”, х. „Рай”, х. „Соколна”, х. „Триглав”, х. „Тъжа”, х. „Хубавец”, Вила „Кордела”, КИП „Сладката вода”,

 - пет обществени сензорни информационни портала (киоски) с мултимедийни приложения на български и английски език, предназначени за х. „Плевен”, х. „Дерменка”, х. „Добрила”, х. „Хайдушка песен” и  КИП „Бяла река” и


 - аудиопътеводители на български, немски, френски и английски език за пет пешеходнимаршрута в Парка: х. „Тъжа” –– вр. Русалка (Марагидик) – м. Кънчевото - х. „Тъжа”, х. „Мазалат” – вр. Куртбашица (Вълчата глава) – х. „Мазалат”; Контролно-информационен пункт „Смесите” – извори р. Тъжа – и обратно и по трасетата на Екопътека „Бяла река” . Записите на маршрутите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Парковата дирекция www.centralbalkan.bg

 
В заключение, резултатите от Проекта са:

 - Реконструирани екопътеки и маршрути с обща дължина 30 км.
 - Възстановени 15 мостови съоръжения.
 - Осигурена актуална и атрактивна информация за националния парк чрез 57 новосъздадени информационно - интер-претативни продукти.
 - Обновени ансамблите от табели на 13 главни и 12 второстепенни входа за Паркаq
 - Доставена и монтирана инфраструктура за почивка  - пейки и маси на 16 места, вкл. цялостно обновена инфраструктура на бивак  „Бяла река”.
 - Подобрени са условията за безопасно и информирано пребиваване в парка чрез създадената интернет базирана ту-ристическа карта с GPS-координати.
 - Чрез повишената привлекателност на определени туристически маршрути са създадени условия за активно позитивно управление на посетителите и предотвратяването на движението им извън утвърдените маршрути като фактор за увреждане на местообитания и безпокойство на видове.  По този начин се ограничава възможната поява на негативно антропогенно въздействие върху 8 целеви местообитания от значение за Европейската общност. Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 92/43/ЕС.
 - Изпълнени са дейности, предвидени в Плана за управление на Парка и негови дългосрочни програми - „Управление на природните компоненти”,  „Управление на посетителите”, Програма за развитие и поддържане на туристическата инфраструктура, Програма за обезпечаване и управление на туристическите потоци, План за управление на посетителите и Програма „Образование и интерпретация”.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg