Цели

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Общата цел на проекта е:

Да бъде опазено естественото състояние, целостта и единството на природните елементи и екологичните процеси в парка чрез активно позитивно управление на посетителския поток, развиване и утвърждаване на природозащитните нагласи сред посетителите.

 Дългосрочна цел на управлението на парка е прилагането на адаптивен подход за привличане и насочване на посетителите по един ненатрапчив, позитивен начин към препоръчваните от Плана за управление туристически маршрути в рамките на зона Туризъм, което обезпечава опазването на чувствителни местообитания и видове чрез ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие.

 Конкретни цели:

1.Да се подобри привлекателността и използваемостта на стопанисваната от дирекцията туристическа инфраструктура в парка чрез екологосъобразна рехабилитация;

2. Да се мотивират природозащитни нагласи в мисленето и поведението на посетителите;

3. Да се осигури информирано пребиваване на посетителите в парка чрез актуална и атрактивна информация и ефективен достъп до нея;

4. Да се постигане по-добра ориентация и безопасност на посетителите в парка;

5. Да се създадат достъпни условия за широка група от посетители в парка, в т.ч. хора с увреждания.

6. Да се създадат условия за опазване и естествено възстановяване на части от 8 природни местообитания, целеви хабитати по Директивата 92/43/ЕС, както следва:

хабитат 4060 – маршрут Е 3 до резерват (рез.) Царичина; х. Ехо–м. Въртопа; х. Добрила–Амбарица, Достъпна среда; 91W0 – ЕП Водните дупки, х. Хубавец- х. В. Левски (рез. Стара река), х. Соколна (рез. Соколна) –х. Мазалат (рез. Пеещи скали); 62D0 – х. Ехо-м. Въртопа, х. Добрила–Амбарица, м. Смесите; 6170 –Тр.проход–м. Падалото, х. Соколна–х. Мазалат; 9410 – х. Дерменка–х. Добрила; 4070 - х. Момина поляна (рез. Боатин); 6230 – х. Мазалат–х. Соколна; 9530 –х. Хубавец-х. В. Левски.

 До стартиране на националната система за мониторинг на биоразнообразието на хабитатно ниво, местообитанията ще бъдат включени в прилагания от ДНП Мониторинг на въздействието на туристическия поток върху защитената територия.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg