Обща информация

15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
10/09/2020 Достигната е квотата за движение с МПС до вр. Ботев за 13 септември

Достигната е определената квота за движение с МПС по път №60 гр. Калофер - Паниците - вр. Ботев за 13.09.2020 г. (неделя).

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

На 04.06.2020 г. се сключи административен договор № BG05SFOP001-2.019-0031-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за обучения на служителите ѝ. Одобреният проект Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“  е по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за териториалната администрация“. Срокът за изпълнение е 12 месеца. 

Предвидени са 279 обучения за всички служители в ДНП "Централен Балкан" по следните модули:
  • „Специализирани обучения в сферата на природозащитното законодателство. Мониторинг на биологичното разнообразие“.
  • „Специализирани обучения в сферите на управление на промените на климата, въвеждането на иновации и управление на туризма“.
  • „Специализирано обучение, свързано с прилагането на законодателството и залавяне на нарушители“.
  • „Специализирани обучения за работа с географски информационни системи и тяхното приложение в специфичните дейности на служителите“.                                                                                  
​Основната цел на проекта е, чрез неговото изпълнение да се допринесе за повишаване на компетентността на служителите от специализираната администрация в Дирекция „НП Централен Балкан“, по теми пряко свързани със специфичните функции и длъжностни характеристики на служителите, като ще способства за постигане на ключовите цели и приоритети, залегнали в Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк „Централен Балкан“.
     
Очакваният резултат от изпълнението на проект  „Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“ е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите от специализираната администрация (паркова охрана и експерти) на Дирекцията, което ще допринесе за по-добро управление, включително предоставяне на по-качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.
      
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  199 827 лева.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg