Обща информация

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

На 04.06.2020 г. се сключи административен договор № BG05SFOP001-2.019-0031-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ и Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ за обучения на служителите ѝ. Одобреният проект Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“  е по приоритетна ос №2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, чрез подбор на проектни предложения с наименование „Специализирани обучения за териториалната администрация“. Срокът за изпълнение е 12 месеца. 

Предвидени са 279 обучения за всички служители в ДНП "Централен Балкан" по следните модули:
  • „Специализирани обучения в сферата на природозащитното законодателство. Мониторинг на биологичното разнообразие“.
  • „Специализирани обучения в сферите на управление на промените на климата, въвеждането на иновации и управление на туризма“.
  • „Специализирано обучение, свързано с прилагането на законодателството и залавяне на нарушители“.
  • „Специализирани обучения за работа с географски информационни системи и тяхното приложение в специфичните дейности на служителите“.                                                                                  
​Основната цел на проекта е, чрез неговото изпълнение да се допринесе за повишаване на компетентността на служителите от специализираната администрация в Дирекция „НП Централен Балкан“, по теми пряко свързани със специфичните функции и длъжностни характеристики на служителите, като ще способства за постигане на ключовите цели и приоритети, залегнали в Стратегически насоки за развитие на охраната и контрола в Национален парк „Централен Балкан“.
     
Очакваният резултат от изпълнението на проект  „Повишаване на административния капацитет на Д „НП Централен Балкан“ е повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите от специализираната администрация (паркова охрана и експерти) на Дирекцията, което ще допринесе за по-добро управление, включително предоставяне на по-качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.
      
Безвъзмездната финансова помощ е в размер на  199 827 лева.
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg