Отчет 2010

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

ОТЧЕТ за изпълнението на Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, 2010 г.
 

 
Със заповед № РД-333/30.03.2010 г. на Министъра на околната среда водите,Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан” е одобрен за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” (ОПОС)
Проектът е с обща стойност 2 362 434,55  лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 2 008 069,37 лв. и от държавния бюджет на Република България - 354 365,18 лв., чрез ОПОС.
Проектът стартира на 30 март 2010 г., ще продължи 30 месеца, за да завърши на 30 септември 2012 г.  Заложените дейности имат за основна цел да се актуализира действащия  към настоящия момент десетгодишен План за управление на защитената територия, приет от Министерския съвет през 2001г., за следващия планов период 2012 – 2021 г.
За организиране и ръководство на Проекта е създаден Екип за управление (ЕУ), с ръководител и две координационни звена - Стратегическо планиране и Финансово – Административно. Съставът на ЕУ е от служители на Парковата дирекция - бенефициент на Проекта.  В условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е избран и юрист, който оказва правна помощ при изпълнението на дейностите. Екипът за управление работи активно по подготовка на документацията за провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки.
По дейността Информация и публичност” са оценени офертите за Изпълнител на малката обществена поръчка ”Доставка на материали за Информация и публичност”. Предстои сключване на договор с класирания на І-во място кандидат  - "Ламбаджиев Стандарт" ООД София.

 

Проведени са два информационни дни за представяне на Проекта - на 14.12.2010 г.в Троян - за общините Троян и Тетевени на 16.12.2010 г. в Карлово - за общините Карлово и Сопот. Отчет АПУ 2010


На присъстващите са представени необходимостта от Проекта, неговите цели, задачи, основни дейности и очаквани резултати. Подчертано бе, че той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, приоритетна ос 3- „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България". В отговор на журналистически въпроси, бе разяснено, че дейностите ще се възлагат в условията на нормативната уредба за обществените поръчки, а резултатите от проектните дейности, в т. ч. изготвените климатични сценарии, данните от планираното социо-икономическо проучване, кадастралният анализ и др. ще бъдат достъпни за ползване. С осигуряването на работата на съществуващата Географска информационна система на Парка в интернет среда, ще се осигури и децентрализация на системата, възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители.

Проектът е представян и на провежданите през м.г. работни срещи със заинтересовани от развитието и управлението на Парка страни. Разработен и активиран е сайт за Проекта в информационния портал на Парковата дирекция-www.centralbalkan.bg, който осигурява информация за донорската подкрепа, целите и очакваните резултати, както и прозрачност по отношение на действията и ангажираните в дейностите.

Изпълнението на Проекта започна през м. юли с обучения, камерална работа и работа на терен по Дейност 5 „Дейности, изпълнявани от служители на парковата дирекция” на терена и свързани с актуализирането и допълването на информацията от раздел „Описание” на Плана за управление 2001 – 2010 г. Дейността е обезпечена технически със закупуването на 15 ръчни GPSприемника и 5 преносими компютъра.

 


Напредъкът по различните направления от дейността е както следва:
 


Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на ерозията


Работата е свързана с описване на актуалното състояние на ерозирали участъци в парка. Разработена е програма за обучение и са обучени за теренна работа с GPS и специално разработен полеви карнет 28 служителя, разпределени в седем работни групи. Чрез камерална обработка на ортофото  и аерофото снимки са определени и  локализирани 279 полигона с ерозирали участъци, стартирал е трансфер на данните в GPS апаратите на екипите, започнала е работа на терена, която ще продължи и през 2011 г.

 


Определяне на гори за проучване
 

Дейността включва четири поддейности, от които са изпълнени три:

- Определени са обектите за теренно проучване на основните типове гори с обща площ до 6000 ха и на гори и горски съобщества с висока консервационна значимост с обща площ до 2 000 ха;
- Определени са обектите за теренно проучване с обща площ до 3 000 ха, които включват отделите, предмет на ползване през периода 1991 - 2010 г., както и отделите, обсъждани за предстоящо ползване и горските култури;
- Определени са обектите за теренно проучване с обща площ до 2 000 ха, относно разпространението на инвазивни дървесни видове.
Изпълнението на дейността включи сформиране на работен екип, планиране на дейностите, разработване на методика за определяне на обектите за проучване, инструктаж и  обучение на екипа. Работата е извършена първоначално камерално, последвана от теренна верификация и изготвяне на финални списъци.
При определяне на обектите за проучване е използвана методика за определяне на хабитати по таксационни показатели, като методиката е доразвита и са включени като показатели за селекция – изложение, участие, основна скала, надморска височина, възраст, пълнота  и др.
При теренните огледи са използвани традиционните методи за определяне на възобновяването, състоянието на подрастта, проективното покритие и др.
За определяне на координатите са използвани наличните в ДНП  GPS  апарати.
Направената селекция и подбор на обектите в максимална степен обхваща представителни горски съобщества. Включени са както ценни и редки съобщества, така и често срещани и характерни за парка гори и горски съобщества. Обхванато е многообразието на горите, произтичащо от различията в надморската височина, състава, възрастовата структура, основната скала, изложението на терена и другите таксационни показатели.
Четвъртата поддейност - събиране на проби за стъблен и дендрохронологичен анализ, ще се изпълнява през 2011 г. Дейността ще подпомогне последващи действия за актуализиране характеристиката на горскодървесната растителност.


Анализ на щетите от мечка и вълк.
 

Подготвениса формуляри за сортиране на установените данни, както и анкетни формуляри. Формирани са работните екипи, проведено е обучение на определените служители за работа с формулярите и инструктаж за начините, по които да се събира информацията. Дейността продължава.

 

Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на техническата инфраструктура


Изготвен е предварителен списък на обектите на капиталното строителство, подлежащи на инвентаризация, в т.ч. картирaне и текстово описание на наличните пътни съоръжения – водостоци, подпорни стени, канавки, мостове, бариерни съоръжения и др. по пътищата I и II категория. Изготвен е и списък на обектите на капиталното строителство, за които на терен ще се определи и маркира зона „Инфраструктура”. Информацията е въведена в GPS. Разработени са полеви карнети, за унифициране на структурирането, типизирането и уеднаквяването на критериите при набирането на първичната информация за отделните видове обекти. Направено е обучение на екипите от седемте работни групи. В рамките на дейността са  инвентаризирани 305 обекта на терен и прилежащата към тях инфраструктура. Попълнени са 226 карнета за сгради и съоръжения, 48 - за пътища и 31 - за други линейни обекти. Данните от инвентаризацията са илюстрирани с над 430 снимки.

 

Отчет 2010 АПУ Инвентаризация на туристическата инфраструктура


Предмет на актуализиране и допълване са данните за съществуващите туристически маршрути (вкл. специализирани) с информация за вида, начална и крайна точка, обща дължина; атракция, обекти за подслон по трасето - хижи, хотели, биваци; прилежащи посетителски обекти и съоръжения, предназначени за рекреация и природосъобразен туризъм - места за палене на огън, кътове за краткотраен отдих, места за почивка, погледни места, места за алтернативен туризъм, спорт, за прекарване на свободното време, игри, забавления и др. Изготвен е списък с обектите и маршрутите, предмет на теренната работа. Разработени са карнети за структуриране, типизиране и уеднаквяване на критериите при набиране на първичната  информация за отделните видове обекти, както и анкета – въпросник, целяща да установи какви са нагласите на собственици и стопани на обекти в НП за екологизация на обектите. Сформирани и обучени са седем работни екипа, определени са обектите и маршрутите за всеки от тях, изпълнителите са инструктирани как да набират първичната информация и да попълват карнетите. Част от теренната работа е извършена. Дейността продължава.

 


Селскостопански ползвания
 

Информацията е актуализирана и допълнена и включва статистика, свързана с пашата на домашни животни и сенокос в безлесната територия на парка в периода 2001 – 2010 г. Данните са обобщени. Започнала е работатаза  актуализиране на информацията, свързана с ползванията на горите, както и с пожари и други бедствия, регистрирани в националния парк. В различна степен на напредък е подготовката и съгласуването на документацията за възлагане на обществени поръчки и избор на изпълнители за Одитор и Консултанти „Описателна част”  и „Програми и проекти” .

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg