Отчет 2011

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи


ОТЧЕТ за изпълнението на
Проект  „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан”, 2011 г.

 

I. Изпълнение на Основните Дейности по проекта
 

 
1. Актуализиране на данните, необходими за изготвяне на част І: Описание и оценка:

В изпълнение на дейността ( Дейност 5 от проекта- Дейности, изпълнявани от служители на Парковата дирекция)  през 2011 г Паркови служители участваха в набирането на актуална информация за защитената територияи региона. Петдесет и двамаслужители изпълниха широк спектър дейности, насочени към събиране и систематизиране на данни за целеви обекти: инвентаризация и картиране на ерозия, туристическа и техническа инфраструктура; определяне на гори за инвентаризация; оценки на селскостопанските ползвания, на щетите от мечка и вълк, на пожарите и др. Изпълнението на дейността включва широк спектър полеви дейности основно по замервания на полигонии обекти  на терен с GPS, последваща ГИС и GPSобработка, камерална обработка на ортофотоснимки,сателитни изображения, растерни топографски карти и др., създаване на антрибутивна база данни, съставяне на карнети и паспорти, обобщаване на информацията, анализи, оценки , графична визуализация и др.
Като резултат са картирани, описани и изготвени паспорти на над 280 бр. ерозирани участъци в горите и пасищата, 305 бр. обекта на капиталното строителство, над 150 бр. обекта от туристическата инфраструктура /туристически маршрути, погледни места, заслони, биваци, места за почивка и др./, над 1390 бр. горски обекта за последващо проучване и др.
Тази информация, интегрирана в Географската информационна система на Дирекцията, ще послужи за Първата оценка и при планирането на последващите управленски дейности, както и ще бъде предоставена възможност за достъп до нейни данни от голям брой потребители.
 
2. Кадастър:
Избран е консултант ЕТ „ДавГЕО - Д. Динков” – София за оказване на техническа помощ за изработване на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността и помощ при приемането на изработеното.
 
3.Географска информационна система:
Подготвя се документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността.
 
4. Описание и оценка от проекта:
През месец ноември Комисия назначена от Директора на ДНП избра „Консултант Описателна част”. След извършен преглед на постъпилите ценови предложения на първо място Комисията класира Природата”ЕООД,София.Консултанта е член на Консултативния борд - малък колективен орган, който консултира и подпомага управлението на проекта, осигурявайки външна оценка и контрол, както и мониторинг на напредъка и препоръчва и консултира предприемането на корективни мерки при необходимост.
Консултанта Описателна част ще консултира Директора и Ръководителя на ЕУ и подпомага дейността на Координаторите Описание и оценка и Планиране; консултира и участва в подготовката на документацията за провеждане на процедурите за определяне на изпълнител; консултира и участва в дейността на комисиите за избор на изпълнител на Дейност . Описание и оценка и от Дейност . Планиране; консултира приемането на етапи от дейността и финалния продукт на гореспоменатите дейности; участва в работни срещи по обсъждане и приемане на актуализирания план за управление на парка.
 
Във връзка с изпълнението на Дейност Описание и оценка през месец декември стартира открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Изготвяне на части описание (абиотична, биотична, културна и социално-икономическа характеристика) и оценка (първа оценка) от План за управление (2012-2021) на НП Централен Балкан”
При изготвянето на Описателната част на Плана ще се извършидопълване, актуализиране и прецизиране на информацията за всички важни аспекти на защитената територия - абиотичните компоненти, биологичната характеристика, културната и социално-икономическа характеристика на парка и прилежащата територия, анализът на актуалната информация за живата и нежива природа, събраните данни, изследванията и експертните мнения.
Т.н. Първа оценка е този раздел от Плана за управление, който представлява обобщение на анализа на цялата информация, данните, картите, изследванията и експертните мнения, предоставени за изготвянето на Описателната част на Плана за управление. Съдържателната част се формира след поредица от експертни работни срещи, по време на които се изготвя оценкатана екологичната, социално-икономическата и потенциалната стойност на парка на международно, регионално и национално ниво.
Първа оценка е важна стъпка към идентифицирането и определянето на дългосрочните цели на управление на националния парк.
 
5. Планиране:
През месец март е сключен договор с Консултант „Стратегическо планиране управлението на националните паркове”,– г-жа Камелия Георгиева, която участва в  подготовката на документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за дейността, и също така консултира подготовката на документацията за възлагане на дейност Описание и оценка.  Консултантът ще консултира работата на комисиите за избор на изпълнител на Дейност  Планиране и Дейност Описание и оценка и приемането на готовите продукти от изпълнението на горецитираните дейности. Той е и член  на Консултативния борд към проекта.
 
6. Правен анализ:
Подготвя се документацията за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейността.
 
 

II. Изпълнение на предвидените дейности за Информация и публичност

 
1. Доставка на материали за Информация и публичност

През месец февруари е сключен договор, с класирания на първо място от проведената процедура за възлагане на обществена поръчка- „Ламбаджиев Стандарт” ООД, София.  В изпълнение на договора, до месец август, бяха изработени и доставени.

- 7 бр. информационни табели и 2 бр. банери описващи проекта;
- Дипляна № 1, представяща проекта, тираж – 2000 бр.
- Плакат №1, представящ проекта, тираж - 500 бр
- Дипляна № 2, представяща изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка, тираж  – 2 000 бр.
- Плакат №2, представящ изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка тираж - 500 бр.
- Плакат №3, представяща изпълнението на Дейност 8 Описание и оценка, тираж - 500 бр.

 Създадените печатни материали можете да разгледате в частта Информационни материали.
 
2. Пресконференции и информационни дни за представяне на проекта и донорската помощ

Пресконференцията в Севлиево се състоя на 18 януари в сградата на Общинската администрация, с любезното съдействие на кмета на Община Севлиево. Пресконференция Севлиево

Сред присъстващите бяха зам. кметовете Полина Косева и Митхат Алибашев, служители в Общината, кметовете на кметствата Стоките и Кръвеник, журналисти от местните медии – в. „Росица”, Общинското радио и Кабелна телевизия „КИВИ”

Пресконференция Габрово На 19 януари, в Учебно информационния център на Парковата  дирекция, се състоя пресконференция за медиите от Габрово.

В пресконференцията участваха Нела Рачевиц – директор на Дирекцията и Антон Станчев – началник на отдел в Парковата администрация и координатор „Планиране” в Екипа за управление на Проекта. 
Проект „Актуализиране на План за управление на  Национален парк Централен Балкан”, финансиран чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България  бе представен на 2 април т. г. в с. Тъжа, община Павел баня.

Членове на Екипа за управление представиха Проекта в комплекс „Бащино огнище”, домакин на информационната среща. Информационни дни Тъжа

В залата на художествената галерия на комплексаприсъстваха журналисти от национални медии, участници в журналистическа обиколка, организирана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и представители на бизнес средите в областта на туризма, събрани на Регионална туристическа борса „По пътя на слънцето”, представители на местната общественост.

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg