Дейности

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Основни дейности по проекта:

 

1. Актуализиране на данните, необходими за изготвяне на част І: Описание и оценка. Включва работа по документи на терен за определяне гори за проучване, инвентаризации на ерозия, техническа и туристическа инфраструктура, събиране на информация за щети от мечка и вълк, селскостопански ползвания и ползвания на горите, събирачество, лов и риболов, пожари и други бедствия, посещаемост и посетители, обществена информираност, научноизследователски дейности, НП в международен контекст. Изпълнява се от служители на бенефициента

 

2. Кадастър.

Дейността цели изготвяне на кадастър на обектите на капиталното строителство в парка. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

3. Географска информационна система.

Цели развитието на съществуващата Географска информационна система на парка чрез осигуряване на работата в средата на интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

4.Описание и оценка.

Дейността включва разработването на части от утвърденото Задание на Плана за управление – Характеристика на абиотичните фактори, Биологична характеристика, Културна и социално-икономическа характеристика, изготвяне на Първа оценка. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

5. Планиране.

Дейността включва разработването на части от утвърденото Задание на ПУ: Планиране – формулиране на цели, на ограничения, изготвяне на Втора оценка, подготвяне на частите, свързани с норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите; оперативни задачи и предписания за опазване и ползване, преглед на изпълнението на целите и задачите, разработване на приложения и сборници и др. Дейността включва още организиране на публична информационна кампания, на обществено обсъждане на актуализирания План за управление и работа, свързана с утвърждаването му от Министерския съвет. Осъществява от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

6. Правен анализ.

Дейността включва анализ на правната рамка, свързана със създаването и правния статут на НП ЦБ; изследване на режима на правото на собственост на територията на НП, изследване на регламентацията, съдържаща се в конституцията на Р България, Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и др. относно основанията за изключителното право на държавна собственост върху териториите, разположени в границите на НП, проучване и анализ на правния статут на обектите на капиталното строителство; наличните права на ползване върху земи, ползване върху природни ресурси и др. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП.

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg