Дейности

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Основни дейности по проекта:

 

1. Актуализиране на данните, необходими за изготвяне на част І: Описание и оценка. Включва работа по документи на терен за определяне гори за проучване, инвентаризации на ерозия, техническа и туристическа инфраструктура, събиране на информация за щети от мечка и вълк, селскостопански ползвания и ползвания на горите, събирачество, лов и риболов, пожари и други бедствия, посещаемост и посетители, обществена информираност, научноизследователски дейности, НП в международен контекст. Изпълнява се от служители на бенефициента

 

2. Кадастър.

Дейността цели изготвяне на кадастър на обектите на капиталното строителство в парка. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

3. Географска информационна система.

Цели развитието на съществуващата Географска информационна система на парка чрез осигуряване на работата в средата на интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

4.Описание и оценка.

Дейността включва разработването на части от утвърденото Задание на Плана за управление – Характеристика на абиотичните фактори, Биологична характеристика, Културна и социално-икономическа характеристика, изготвяне на Първа оценка. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

5. Планиране.

Дейността включва разработването на части от утвърденото Задание на ПУ: Планиране – формулиране на цели, на ограничения, изготвяне на Втора оценка, подготвяне на частите, свързани с норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите; оперативни задачи и предписания за опазване и ползване, преглед на изпълнението на целите и задачите, разработване на приложения и сборници и др. Дейността включва още организиране на публична информационна кампания, на обществено обсъждане на актуализирания План за управление и работа, свързана с утвърждаването му от Министерския съвет. Осъществява от външен изпълнител, избран по реда на ЗОП.

 

6. Правен анализ.

Дейността включва анализ на правната рамка, свързана със създаването и правния статут на НП ЦБ; изследване на режима на правото на собственост на територията на НП, изследване на регламентацията, съдържаща се в конституцията на Р България, Закона за държавната собственост, Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и др. относно основанията за изключителното право на държавна собственост върху териториите, разположени в границите на НП, проучване и анализ на правния статут на обектите на капиталното строителство; наличните права на ползване върху земи, ползване върху природни ресурси и др. Осъществява се от външен изпълнител, избран по реда на НВМОП.

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg