Резултати

17/01/2018 Нов вид от групата на кръглолистната камбанка е установен в Национален парк „Централен Балкан“

Научни изследвания в масива Триглав на Национален парк „Централен Балкан“ установиха нов вид от групата на кръглолистната камбанка (Campanula rotundifolia L.).

Виж повече  >>
11/01/2018 Открити са три нови за НП „Централен Балкан“ вида растения

Трите нови за територията на Национален парк „Централен Балкан“ вида висши растения – полски окситропис, източна каменоломка и скална острица, са установени през изминалата 2017 г. Досега те не са съобщавани за флористичния район, в който попада Парка.

Виж повече  >>
14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

 

Резултати в рамките на дейностите от Проекта:

 

 

 

*   Обособен е компактен комплекс за опазване на дивата природа.

 

*   Изготвени два Сценария за климатични промени за региона на Средна Стара планина.

 

*   Изготвени Доклади за състоянието на едрите бозайници и за състоянието на европейския лалугер.

 

*   Научни проучвания относно целесъобразността за интродукция на рис и на глухар.

 

*   Инвентаризирани 11 000 ха горски площи - част от консервационно значимите гори; гори, предмет на досегашно и бъдещо ползване и горски култури; гори с участието на инвазивни видове.

 

*   Интернет базирана Географска информационна система на Националния парк с интегрирани наличните и новоизработените данни.

 

*   Изготвен Кадастър на до 300 обекта на капиталното строителство - сгради и съоръжения в защитената територия.

 

*   Проведено Национално представително изследване „Националният парк и хората”.

 

 

-------------------------------------------------------

 

 

Публикации, продукти и други конкретни резултати

 

Резултат/ продукт

Мерна единица

Количество

 

В рамките на управлението на Проекта

Сформиран Екип за управление на проекта

Бр.

1

Създаден Консултативен борд

Бр.

1

Проведени работни срещи (вкл. и извънредни) на ЕУ

Бр.

седмично

Представени отчети от координатори и консултанти от ЕУ до ръководителя на проекта и от ръководителя на проекта до директора.

Бр.

месечно

Привлечени за участие обществени/ специализирани консултативни органи

Бр.

2

 

В рамките на дейностите от Проекта

Обособен е компактен комплекс за опазване на дивата природа

Бр.

1

Повишени професионални знания и умения на служители на Д НПЦБ (в 8 направления)

Бр.

50

Изготвени Сценарии за климатични промени за региона на Средна Стара планина.

Бр.

2

Доклад за състоянието на едрите бозайници

Бр.

1

Доклад за състоянието на европейския лалугер

Бр.

1

Научно проучване относно целесъобразността за интродукция на рис

Бр.

1

Научно проучване относно целесъобразността за интродукция на глухар

Бр.

1

Инвентаризирани горски площи (част от консервационно значимите гори; гори, предмет на досегашно и бъдещо ползване и горски култури; гори с участието на инвазивни видове)

Ха

11 000

Изработени карти за целите на План 2012-21

Бр.

48

Интернет базирана ГИС на НП с интегрирани наличните и новоизработените данни

Бр.

1

Кадастър на до 300 обекта на капиталното строителство (сгради и съоръжения)

Бр.

1

Правен анализ

Бр.

1

Национално представително изследване „Националният парк и хората”

Бр.

1

Актуална Демографска характеристика на населението в крайпарковата територия

Бр.

1

Методика за Мониторинг на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в Парка

Бр.

1

Разработени електронен и печатен вариант на Проекто План 2012-2021 за заинтересовани страни

Бр.

2

Проведена Публична информационна кампания “Предоставяне на информация за широката общественост, свързана с Плана за управление на НП Централен Балкан”

Бр.

1

Проведено Обществено обсъждане на Проекто План 2012-21

Бр.

1

Приет актуализиран План за управление

Бр.

1

 

В рамките на мерките за информация и публичност

Изработени и разпространени 3 вида Дипляни за представяне на проекта и донорската подкрепа

Бр.

6 000

Изработени и разпространени 4 вида Плакати за информиране на обществеността за проекта и донорската подкрепа

Бр.

2 000

Изработени и поставени Обяснителни табели

Бр.

7

Публикации за проекта, вкл. Е-материали

Бр.

30

Проведени пресконференции

Бр.

4

Организирани публични събития за представяне на проекта и донорската подкрепа – информационни дни

Бр.

4

Поддържани WEB-страници, представящи информация за проекта

Бр.

1

 

 

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg