Цели и задачи

14/12/2017 Пета мечка с GPS-GSM нашийник обитава Национален парк „Централен Балкан“

Екип на Сдружението за дива природа „Балкани“ е уловил кафява мечка и поставил GPS-GSM нашийник и микрочип за идентификация. Животното е уловено на 12 декември над село Черни Осъм до границата на националния парк . Мечокът е мъжки,  6-7 годишен с тегло над 190 кг и в добро здраво

Виж повече  >>
07/12/2017 Сигнал за бракониерство в „Централен Балкан“ провери дирекцията на парка

Дирекцията на НП „Централен Балкан“ провери сигнал за присъствие на хора с ловно оръжие в хижа „Певците“ - парков участък Карлово, в защитената територия където внасянето на ловно оръжие и ловът са забранени. В хижата парковите охранители са посрещнати от петима мъже с шес

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

 

Изтичането на периода на действие  на настоящия План поражда необходимостта от неговото актуализиране за следващия планов период: 2012 – 2021 година, което е и основната цел на проекта.

Сред конкретните цели, които се поставят с реализацията на проекта, са преглед и актуализация на изпълняваните до сега стратегически директиви във връзка със съвременните национални и европейски политики и нормативни документи за природозащита и развитие на защитените територии. Предвижда се оценка на ефективността и оптимизация на функционалното парково зониране и съответните му режими и норми, на организацията на управлението, на дейности, свързани с научноизследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда. Ще се оцени ефективността и на работата по екологичното възпитание и образование, европейската интеграция и международното сътрудничество.

За изпълнение на посочените цели са поставени следните задачи:

·        актуализиране и прецизиране на съществуващата и допълване с нови данни на  информацията от раздел Описание на План’01, като се представи с текст, таблици, графики и карти описание на всички важни аспекти на защитената територия, както и на парка в контекста на прилежащата му територия: общо описание, абиотични, биотични, културни и социално-икономически характеристики;

·        анализиране от природозащитна гледна точка на информацията за абиотичните и биотичните елементи и социално-икономическата характеристика и оценка на екологичната, социално-икономическа и потенциална стойност на парка на международно, регионално и национално ниво;

·        анализиране и оценка ефективността на изпълнението на План’01 и формулиране на предложения за актуализацията му - в т.ч. на краткосрочните и дългосрочните програми за действия, предписанията, мерките и дейностите за управление на парка;

·        определяне на главните и второстепенни цели на управление, като на базата на констатациите и оценките в Част 1 се прегрупират, съответно потвърдят, допълнят или преформулират т.н. дългосрочни цели в План’01;

·        анализиране, определяне и оценка на ограниченията и заплахите за постигане на главните и второстепенните цели, като основа за приоритетност при предприемане на мерки;

·        оптимизиране извършеното функционалното зониране на парка в План’01, както и оперативните управленски решения и ограничители, свързани с достъпа, строителството или ползването на ресурси в парка като цяло и във всяка от зоните по отделно;

·        актуализиране и допълване на оперативните задачи, посочени в План’01 като оперативни цели, като се обвържат и подчинят на формулираните дългосрочни цели за управление;

·        потвърждаване, добавяне или преформулиране на програмите и проектите от План’01 от гледна точка на главните и второстепенни дългосрочни цели, оперативните задачи и оценката за ефективността на изпълнение на План’01;

·        изготвяне на работен план, включващ проекти от всички програми пo степен на приоритетност, за първите 5 години на действие на актуализирания план (от тук нататък с абревиатурата План 2012-21);

·        предлагане на схеми за преглед на изпълнението на определените цели на управление и за текуща отчетност и контрол по изпълнение на проектите, дейностите и задачите, включени в План 2012-21;

·        постигане на обществена приетост/ съгласие за План 2012-21, чрез мерки за информираност, публичност, комуникация, сътрудничество и участие на заинтересованите страни в процеса на актуализиране.         

Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg