Профил на купувача

12/04/2021 Дирекция "НП Централен Балкан" ще маркирa границите на управляваните територии.

В рамките на проект Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан", Парковата Дирекция предприема действия по маркиране на управляваните защитени територии. В изпълнение на дейност 12 „Обозначаване на границите на НПЦБ и резерватите в него“ по Проекта е сключен договор № 97 МВ-2/29.03.2021 г. “Маркиране на терен на границите на НП „Централен Балкан“, резерват „Еленова гора“ и поддържан резерват „Чамджа“, от правоспособни геодезисти.

Виж повече  >>
07/04/2021 Отбелязваме Седмицата на горатa

Сред големите богатства на Национален парк „Централен Балкан“ са горите в него – обширни, естествени, вековни. Те заемат около две трети от площта на Защитената територия, преобладават широколистните гори. Ограничено по южните склонове на Парка са представени поясите на дъбовите и дъбово-габъровите гори, а на места във високите части – фрагменти от иглолистния пояс.

Виж повече  >>
05/04/2021 Служители на Дирекцията провеждат мониторинг на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae) в Национален парк „Централен Балкан“.

Служители на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ и Природонаучен музей – с. Черни Осъм изработиха 32 бр. къщички за сънливци. Тридесет от къщичките бяха поставени в района на КИП „Нешковци“, ПУ „Троян“ с цел провеждане на мониторингови наблюдения на видовете от семейство Сънливцови (Gliridae), а две ще бъдат поставени в двора на Природонаучния музей и ще се използват за образователни нужди.

Виж повече  >>
08/03/2021 Утвърден е Планът за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ през 2021 г.

Със Заповед на Директора на Парковата дирекция днес, 8 март 2021 г. е утвърден Годишният план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“ за 2021 г.

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 13 /28.11.2019 г. Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтиране на терен на съоръжения за ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху горски природни местообитания 9150, 9130, 9110 и опазване на природно местообитание 7140“от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

28/11/2019 г.
Номер: 13
Краен срок за подаване на оферти: 06.01.2020 16:30
Състояние: Възложена
Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2019-0010
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
946687 Решение
28.11.2019 г.
Свали
946689 Обявление
28.11.2019 г.
Свали
Указание за участие
28.11.2019 г.
Свали
Техническа спецификация
28.11.2019 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
28.11.2019 г.
Свали
Проект на Договор
28.11.2019 г.
Свали
Приложения
28.11.2019 г.
Свали
Образци
28.11.2019 г.
Свали
Информация по чл. 44 ЗОП
28.11.2019 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
27.01.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
11.02.2020 г.
Свали
Протокол № 4 окончателен, протоколи №№ 2 и 3
09.03.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
09.03.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор с приложения
27.04.2020 г.
Свали
Обявление за възложена поръчка
27.04.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg