Профил на купувача

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
15/09/2020 „Избери как да се придвижиш“ e мотото на Европейска седмица на мобилността 2020

И през тази година МОСВ се включва в ежегодно провежданата кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността“ чрез своите териториални поделения. Темата за 2020 г. е „Чиста мобилност за всички“, а мотото – „Избери как да се придвижиш“, което цели да насърчи гражданите да изберат по-екологосъобразни начини за придвижване в ежедневието си.

Виж повече  >>
27/08/2020 В Национален парк "Централен Балкан" стартират превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания

Парковата Дирекция възлага изпълнението на противопожарни мерки по дейност №11 Превантивни дейности срещу пожари в горски природни местообитания, в рамките на проект № BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан".

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ОП № 14 /16.03.2020 г. ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Проектиране и изпълнение на мероприятия за възстановяване на природни местообитания в НП “Централен Балкан”, чрез изпълнение на противоерозионни мерки от Проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в НПЦБ

16/03/2020 г.
Номер: 14
Краен срок за подаване на оферти: 08.06.2020 16:30
Състояние: Възложена
 
Идентификационен номер на поръчката в ССИ:  20200316-00500-0015

Идентификационен номер на поръчката в РОП: 00500-2020-0002
  • Документи за участие
  • Работа на комисията
  • Разяснения
  • Договор и изпълнение
ID на документ Заглавие
967087 Решение за откриване
23.03.2020 г.
Свали
967096 Обявление
23.03.2020 г.
Свали
Документация за участие
25.03.2020 г.
Свали
Техническа спецификация
25.03.2020 г.
Свали
Приложения към Техническа спецификация
25.03.2020 г.
Свали
Образец ЕЕДОП
25.03.2020 г.
Свали
Образец 1 Предложение за изпълнение
25.03.2020 г.
Свали
Образец 2 Ценово предложение
25.03.2020 г.
Свали
Проект на договор
25.03.2020 г.
Свали
Информация по чл.44 ЗОП
25.03.2020 г.
Свали
Съобщение oтносно методически указания МУ-5 от 14.04.2020 г. и МУ-6 от 16.04.2020 г. на Агенцията по обществени поръчки.
21.04.2020 г.
Свали
974196 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация
30.04.2020 г.
Свали
ID на документ Заглавие
Протокол 1
30.06.2020 г.
Свали
Съобщение за отваряне на ценови оферти
13.07.2020 г.
Свали
Доклад от работата на Комисията с протоколи №№ 2 и 3
28.07.2020 г.
Свали
Решение за избор на изпълнител
28.07.2020 г.
Свали
Не са открити записи
ID на документ Заглавие
Договор с приложения
24.08.2020 г.
Свали
991391 Обявление за възложена поръчка
24.08.2020 г.
Свали
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg