Търгове/възлагания

25/11/2020 30 ПРОЕКТА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА НОМИНИРАНИ В XII-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020 г.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ се отнася за трите възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и здравословно хранене и физическа активност.

Виж повече  >>
12/11/2020 Конкурс за предоставяне на туристически дейности/услуги в Посетителски комплекс Бяла река

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс: ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

Виж повече  >>
21/07/2020 Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път местност Беклемето – хижа „Дерменка“.

Във връзка с разпространена информация Дирекция Национален парк "Централен Балкан" съобщава: Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ възложи извършването на ремонт на съществуващ път м. Беклемето – х.„Дерменка“. Рехабилитационните дейности се извършват в рамките на Договор по проект "Възстановяване и опазване на природните местообитания и видове в Национален парк „Централен Балкан”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ 

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00-4/12.11.2020г. откри процедура за възлагане чрез конкурс:
 
ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ
В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“, Парков Участък Калофер, Национален парк Централен Балкан

 
Място и време за получаване на документацията за участие:  Документацията за участие може да се получи от Централен офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, всеки работен ден от 08.30 часа до 16.00 часа; в офиса на Парков участък  „Калофер“ с адрес гр. Калофер, ул. „Калифер войвода“ № 33, както и от сайта на Дирекция „НП Централен Балкан“ www.centralbalkan.bg – (Управление /Паркова дирекция/ Обяви, конкурси, поръчки / Търгове, възлагания).
 
Срок и място за подаване на предложенията за участие – до 16:00 часа на 30.11.2020 г . лично, чрез упълномощен представител (съгласно нотариално заверено пълномошно)  или по пощата до  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово, на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3.
 
Място, дата и час за разглеждане на предложенията: 01.12.2020г  от 11:00  часа, в  сградата на Дирекция „НП Централен Балкан”, с  адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, ет. 3, заседателна зала

Покана за участие в конкурс
Решение за откриване
Техническо задание 
Образци 

Протокол за класиране на предложенията

Решение за възлагане

 
З А П О В Е Д
№ РД - 139
Габрово, 14.08.2020 г.
 
На основание чл. 16 от Наредба № 7 от 14.11 1997 г. и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на ДНП във връзка с Протокол вх. № 82-00-99/11.08.2020г.

Н А Р Е Ж Д А М:

Да бъде извършена продажба на движими вещи частна държавна собственост, както следва:
Мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006596, № на двигател – 50100J0023061, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005847, № на двигател – 50100J0022734, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005864, № на двигател – 50100J0022550, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006398, № на двигател – 50100J0023079, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация  – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005872, № на двигател – 50100J0023243, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
на явил се първи по време купувач, заявил писмено желанието си да закупи някоя от тях на цена не по – ниска от 60 на 100 от първоначалната тръжна цена, както следва:
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – цена, не по – ниска от  162,00 (сто шестдесет и два) лв.;
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В – цена, не по – ниска от  198,00 (сто деветдесет и осем) лв.;
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В – цена, не по – ниска от  198,00 (сто деветдесет и осем) лв.; 
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В – цена, не по – ниска от  204,00 (двеста и четири) лв.;
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В – цена, не по – ниска от  198,00 (сто деветдесет и осем) лв.;
ОПРЕДЕЛЯМ
на основание чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7   30 (тридесет) - дневен срок за явяване на купувач.
Заповедта да се постави на таблото за обявление в централния офис на ДНПЦБ, да бъде обявена на сайта на Дирекцията, като се сведе до знанието и за изпълнение от заинтересованите лица.
Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Директор Дирекция АФПД.
 

ГЕНЧО ИЛИЕВ
Директор
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

На основание чл. 4 (1), чл. 1 (2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97 г. за продажба на движими вещи  частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН

О Б Я В Я В А 

Провеждане на ВТОРИ търг с ТАЙНО наддаване за продажбата на:

 

 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006596, № на двигател – 50100J0023061, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005847, № на двигател – 50100J0022734, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005864, № на двигател – 50100J0022550, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006398, № на двигател – 50100J0023079, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация  – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005872, № на двигател – 50100J0023243, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.

 

Начална тръжна цена

 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В - 216,00 (двеста и шестнадесет) лв.;
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В - 264,00 (двеста шестдесет и четири) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - 264,00 (двеста шестдесет и четири) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1112 В - 272,00 (двеста седемдесет и два) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - 264,00 (двеста шестдесет и четири) лв.;  
Размер на депозита за участие 
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В - 21,60 ( двадесет и един лева и 60ст.) лв.; 
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В - 26,40 ( двадесет и шест лева и 40 ст.) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - 26,40 ( двадесет и шест лева и 40 ст.) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1112 В - 27,20 ( двадесет и седем лева и 20 ст.) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - 26,40 ( двадесет и шест лева и 40 ст.) лв.

 

Начин на плащане – по банков път по сметка  IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка Габрово. В срок до 16 ч на 10.08.2020 г.

Оглед на автомобилите - всеки работен ден от 10-12 ч. и от 14-16 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, ул. Бодра смяна № 3.

Заявления за участие и оферти се приемат в срок до 16 ч на 10.08.2020 г. в  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан", Габрово, ул. Бодра смяна № 3.

Участниците в търга представят: Заявление за участие (по образец) с приложен документ за внесен депозит, документ за самоличност и Декларация за оглед (по образец). „Ценово предложение“ (по образец) се представя в запечатан плик.

Търгът ще проведе на 11.08.2020 г., 14.00 ч. в Габрово, ул. Бодра смяна № 3, Дирекция „НП Централен Балкан“. 

Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 20 лв. на ден.
За допълнителна информация 066/801 277, 0897 788872, 0886097388 – Тончо Мариянов

Образци

Протокол от провеждането на търгаОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
 
ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК
ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН 
О Б Я В Я В А: 
Провеждане на търг с ТАЙНО наддаване за продажбата на:
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006596, № на двигател – 50100J0023061, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005847, № на двигател – 50100J0022734, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005864, № на двигател – 50100J0022550, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0006398, № на двигател – 50100J0023079, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация  – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
 • мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - марка ИЖ, модел ПЛАНЕТА 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХТКМ 71070Y0005872, № на двигател – 50100J0023243, година на производство 2000 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Начална тръжна цена
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – 270,00 (двеста и седемдесет) лв.;
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В – 330,00 (триста и тридесет) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - 330,00 (триста и тридесет) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В - 340,00 (триста и четиридесет) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - 330,00 (триста и тридесет) лв.  
Размер на депозита за участие
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1106 В – 27,00 ( двадесет и седем.) лв.; 
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1109 В – 33,00 ( тридесет и три) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1111 В - 33,00 ( тридесет и три) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ1112 В - 34,00 ( тридесет и четири) лв.;  
 • За мотоциклет ИЖ Планета 05 с рег. № ЕВ 1115 В - 33,00 ( тридесет и три) лв.
Начин на плащане – по банков път по сметка  IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка Габрово. В срок до 16 ч на 29.07.2020 г
Оглед на автомобилите - всеки работен ден от 10-12 ч. и от 14-16 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, ул. Бодра смяна № 3.
Заявления за участие и оферти се приемат в срок до 16 ч на 29.07.2020 г. в  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, Габрово, ул. Бодра смяна № 3.
Участниците в търга представят: Заявление за участие (по образец) с приложен документ за внесен депозит, документ за самоличност и Декларация за оглед (по образец). „Ценово предложение“ (по образец) се представя в запечатан плик.
Търгът ще проведе на 30.07.2020 г., 11.00 ч. в Габрово, ул. Бодра смяна № 3, Дирекция „НП Централен Балкан”.
Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 20 лв. на ден.
За допълнителна информация 066/801 277, 0897 788872, 0886097388 - Тончо Мариянов

Образци 


Протокол от провеждането на търга
 

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение №83 00-1/07.07.2020 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс за предоставяне на право за извършване на ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ/УСЛУГИ В ЖИВОТНОВЪДЕН ЗАСЛОН ЗА СЕЗОННО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ В М. РОЗИНСКА МАНДРА
Срок и място за подаване на предложенията за участие – до 16.00 ч на 22.07.2020 г. лично или по пощата в Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3
 
Дата, час и място за разглеждане на предложенията: 23.07.2020 г. (четвъртък) от 14,00 часа в сградата на ДНП; Габрово, 5300 ул. Бодра смяна, 3, ет.3, заседателна зала.
 
Повече информация и документацията за участие може да се получи от Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан” Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Бодра смяна” № 3, от 08.30 часа до 16.00 часа, всеки работен ден, в офиса на ДНП Централен Балкан в с. Христо Даново(Здравна служба, тел: 0885696098, като и от сайта на Дирекцията www.centralbalkan.bg – (Управление/Паркова Дирекция/Обяви, конкурси, поръчки /Търгове/възлагания).


Решение за измемение на Решение №83 00-1/07.07.2020 г.

Решение №83 00-1/07.07.2020 г. за откриване на процедура

Покана


Приложения и образци

Протокол за класиране на предложенията

Решение за възлагане
 

Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение № 83 00 1/02.12.2019 г. откри процедура за възлагане чрез конкурс ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ОБЕКТ ПАРКИНГ в м. МАЗАНЕТО, ЗЕМЛИЩЕ ГР. АПРИЛЦИ
02.12.2019 г.
Срок за подаване на предложенията за участие – до 16.30 ч на 17.12.2019 г

Дата, час и място за разглеждане на предложенията: 18.12.2019 г. от 11 часа в сградата на ДНП; Габрово, 5300 ул. Бодра смяна, 3, ет.3, зала 301.

Решение за откриване на процедурата
Протокол от работата на комисията
20.12.2019
Решение за избор на изпълнител
20.12.2019
Договор с избрания изпълнител
24.01.2020 
Ценово предложение
24.01.2020

 
Дирекция „Национален парк Централен Балкан” със свое Решение откри процедура за възлагане чрез конкурс ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ /ДЕЙНОСТИ В ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „БЯЛА РЕКА“

Срок за подаване на предложенията за участие – до 16.00 ч на 02.04.2018г

Дата, час и място за разглеждане на предложенията: 03.04.2018г. (вторник) от 11 часа в сградата на ДНП; Габрово, 5300 ул. Бодра смяна, 3, ет.3, зала 301.

Решение за откриване на процедурата
Протокол от работата на комисията

Решение за избор на изпълнител
 
Сключен договор с изпълнител

Предложена цена

 


З А П О В Е Д

 № РД - 41
Габрово, 06.03.2018 г.
 
На основание чл. 16 от Наредба № 7 от 14.11 1997 г. и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на ДНП във връзка с Протокол вх. № 82-00-19/28.02.2018 г.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
 
Да бъде извършена продажба на движима вещ частна държавна собственост, както следва:
 
 • Мотоциклет, ДК № ЕВ 1108 В, модел ИЖ Планета 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХTKM71070Y0005898, № на двигател – 50100J0022413, година на производство 2001 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.,
на явил се първи по време купувач, заявил писмено желанието си да закупи вещта на цена не по-ниска от 60 на 100 от първоначалната тръжна цена, а именно на цена не по-ниска от 360 лева, определена по следния начин: 0,6 х 600 лева (първоначална тръжна цена) = 360 лева.
ОПРЕДЕЛЯМ
 
на основание чл. 16, ал. 3 от Наредба № 7   30 (тридесет) - дневен срок за явяване на купувач.

Заповедта да се постави на таблото за обявление в централния офис на ДНПЦБ, да бъде обявена на сайта на Дирекцията, като се сведе до знанието и за изпълнение от заинтересованите лица.

Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Директор Дирекция АФПД.

 
ГЕНЧО ИЛИЕВ
Директор
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”  обявява:
 
Провеждане на Втори търг с ТАЙНО наддаване за продажбата на:
 
 • Мотоциклет, ДК ЕВ 1108 В, модел ИЖ Планета 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХTKM71070Y0005898, № на двигател – 50100J0022413, година на производство 2001 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w.
Начална тръжна цена, намалена с 20%
 • За мотоциклет ИЖ Планета 5 с ДК № ЕВ 1108 В – 480,00 лв. ( четиристотин и осемдесет лева) с ДДС.
Размер на депозита за участие
 • За мотоциклет ИЖ Планета 5 с ДК № ЕВ 1108 В - 48,00 лв. ( четиридесет и осем лева)
Начин на плащане – по банков път по сметка  IBAN: BG53SOMB91303337016101, BIC: SOMBBGSF, Общинска банка Габрово. В срок до 16 ч на 27.02.2018г
Оглед на мотоциклета- всеки работен ден от 10-12 ч. и от 14-16 ч. в Дирекция „НП Централен Балкан” – Габрово, ул. Бодра смяна № 3.
Заявления за участие и оферти се приемат в срок до 16 ч на 27.02.2018 г. в  Централния офис на Дирекция „НП Централен Балкан”, Габрово, ул. Бодра смяна № 3.
Участниците в търга представят: Заявление за участие (по образец) с приложен документ за внесен депозит, документ за самоличност и Декларация за оглед (по образец). „Ценово предложение“ (по образец) се представя в запечатан плик.
Търгът ще проведе на 28.02.2018 г., 11.00 ч. в Габрово, ул. Бодра смяна № 3, Дирекция „НП Централен Балкан”.
Закупената вещ следва да се вдигне от купувача най-късно в 5-дневен срок от датата на плащането. След този срок купувачът дължи магазинаж в размер на 20 лв. на ден.
За допълнителна информация 066/801 277, 0897 788872, 0886097388 - Тончо Мариянов

Образци на документи за участие

Протокол от провеждането на търга

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

На основание чл. 4(1), чл. 1(2), чл. 6 от Наредба 7/14.11.97г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост и чл. 7, т. 5 от Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове, ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН”  обявява:
  
Провеждане на търг с ТАЙНО наддаване за продажбата на:
      Лада Нива, ДК № ЕВ 2578 АН, модел ВАЗ 21214, цвят – БЯЛ, № на рама – ХТА 21214071836053, № на двигател – 21214 8548137, година на производство 2007 г., година на първоначална регистрация – 02.02.2007 г., работен обем на двигателя 1690 куб.см., мощност 59 к.w.
      Лада Нива, ДК № ЕВ 2579 АН, модел ВАЗ 21214, цвят – БЯЛ, № на рама – ХТА 21214071836029, № на двигател – 21214 8548466, година на производство 2007 г., година на първоначална регистрация – 02.02.2007 г., работен обем на двигателя 1690 куб.см., мощност 59 к.w.
       Мотоциклет, ДК ЕВ 1108 В, модел ИЖ Планета 5, цвят – ЧЕРВЕН, № на рама – ХTKM71070Y0005898, № на двигател – 50100J0022413, година на производство 2001 г., година на първоначална регистрация – 13.04.2001 г., работен обем на двигателя 346 куб.см., мощност 16 к.w. Начална тръжна цена
 • За Лада Нива 21214 с ДК № ЕВ 2578 АН - 1690,56 лв. (хиляда шестстотин и деветдесет лева и 56 ст.) с ДДС;
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg