Изпълнение

16/07/2018 Съветът на Европа поднови Европейската диплома на „Централен Балкан"

Комитетът на министрите към Съвета на Европа поднови Европейската диплома за защитени територии на Национален парк „Централен Балкан“ за още десет години.

Виж повече  >>
16/07/2018 Черни щъркели се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“

Четири черни щъркелчета се излюпиха в Национален парк „Централен Балкан“. Гнездото се намира в типичното за вида местообитание – по скали, близо да речно ждрело в южната част на Парка.

Виж повече  >>
05/07/2018 Находищата на жълта тинтява и скален пелин в НП „Централен Балкан“ са в добро състояниe

Проведеният мониторинг в Национален парк „Централен Балкан“ потвърди, че находищата на жълта тинтява (Gentiana lutea) и скален пелин (Artemisia erianthа) са в добро състояние.

Виж повече  >>

Архив новини

Покажи

Публикации, продукти и други конкретни резултати
 
Резултат/ продукт Мерна единица Количество

В рамките на управлението на Проекта
Сформиран Екип за управление на проекта Бр. 1
Създаден Консултативен борд Бр. 1
Проведени работни срещи (вкл. и извънредни) на ЕУ Бр. седмично
Представени отчети от координатори и консултанти от ЕУ до ръководителя на проекта и от ръководителя на проекта до директора. Бр. месечно
Привлечени за участие обществени/ специализирани консултативни органи Бр. 2

В рамките на дейностите от Проекта
Обособен е компактен комплекс за опазване на дивата природа Бр. 1
Повишени професионални знания и умения на служители на Д НПЦБ (в 8 направления) Бр. 50
Изготвени Сценарии за климатични промени за региона на Средна Стара планина. Бр. 2
Доклад за състоянието на едрите бозайници Бр. 1
Доклад за състоянието на европейския лалугер Бр. 1
Научно проучване относно целесъобразността за интродукция на рис Бр. 1
Научно проучване относно целесъобразността за интродукция на глухар Бр. 1
Инвентаризирани горски площи (част от консервационно значимите гори; гори, предмет на досегашно и бъдещо ползване и горски култури; гори с участието на инвазивни видове) Ха 11 000
Изработени карти за целите на План 2012-21 Бр. 48
Интернет базирана ГИС на НП с интегрирани наличните и новоизработените данни Бр. 1
Кадастър на до 300 обекта на капиталното строителство (сгради и съоръжения) Бр. 1
Правен анализ Бр. 1
Национално представително изследване „Националният парк и хората” Бр. 1
Актуална Демографска характеристика на населението в крайпарковата територия Бр. 1
Методика за Мониторинг на въздействието на туристическия поток върху околната среда и биоразнообразието в Парка Бр. 1
Разработени електронен и печатен вариант на Проекто План 2012-2021 за заинтересовани страни Бр. 2
Проведена Публична информационна кампания “Предоставяне на информация за широката общественост, свързана с Плана за управление на НП Централен Балкан” Бр. 1
Проведено Обществено обсъждане на Проекто План 2012-21 Бр. 1
Приет актуализиран План за управление Бр. 1

В рамките на мерките за информация и публичност
Изработени и разпространени 3 вида Дипляни за представяне на проекта и донорската подкрепа Бр. 6 000
Изработени и разпространени 4 вида Плакати за информиране на обществеността за проекта и донорската подкрепа Бр. 2 000
Изработени и поставени Обяснителни табели Бр. 7
Публикации за проекта, вкл. Е-материали Бр. 30
Проведени пресконференции Бр. 4
Организирани публични събития за представяне на проекта и донорската подкрепа – информационни дни Бр. 4
Поддържани WEB-страници, представящи информация за проекта Бр. 1
 
 
Телефон за подаване на сигнали и жалби: +35966801277
(всеки делничен ден от 8:00 до 16:30)
+359886090658
(в извънработно време)
или е-mail адрес:
office@centralbalkan.bg