Sign up Forgotton password
(A+)
Bigger font: А+
Smaller font: A-
Normal font: A

Info bull.

09 March 2012

Централен Балкан
Случи се:
Италианка идва на стаж в Парковата дирекция.
Италианката Марта Мангони ще трупа десет седмици опит и стаж в дирекцията на Националния парк. Тя е стипендиантка по Програмата  “Леонардо да Винчи – Зелени умения в действие”. Марта е от градчето Реканати, провинция Мачерата, регион Марке, разположено близо до Средиземноморското крайбрежие и ще пристигне в България в началото на месец май. През 2012 година Марта Мангони завършва магистърска степен по селищно и териториално планиране в Университета в Камерино. Избира Национален парк Централен Балкан като място, където иска да развие знанията си в областта на опазването на горските ресурси, подходите за планиране в защитените територии, както и възможностите за съвместяване на консервацията на природната среда с устойчивия поминък на местното население. 
Ще припомним, че Програма “Леонардо да Винчи” е част от мащабната програма на Европейската комисия “Учене през целия живот” и предлага стипендии за настоящи или наскоро дипломирали се студенти за обучение и стаж в институции, базирани в държави от Европейския съюз. Целта й е да се подобри връзката между университетите и институциите, да се предостави възможност за обмяна на добри практики, както и да се стимулира изграждането на екипи от мотивирани мултинационални експертни служители в институциите.    
  

Знаете ли, че:
Световен форум на водата ще се проведе в Марсилия
Международен воден форум От 12 до17 март т. г. в гр. Марсилия, Франция, ще се проведе шестиятСветовен форум на водата (WorldWaterForum). Това е най-голямата световна среща, посветена на водата. Провежда се на всеки три години от 1997 г. насам с цел да мобилизира творчество, иновации, компетентност и ноу-хау в полза на водата. Форумът събира заинтересовани страни по местни, регионални и глобални въпроси, чието решаване изисква обща рамка и конкретни цели за постигане. Целта на VІ-ия Световен форум на водата е да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен нашият свят – вода за всички. Няма да има устойчиво развитие, докато въпросите, свързани с водата, остават неразрешени. Навсякъде по планетата, за всичко и всеки, Правото на вода - признато от 189 държави в ООН преди година, трябва да бъде гарантирано.
Предвижда се във Форума да участват около 25 000 души, 140 делегации на ниво министър, представители на 180 страни. Програмата предвижда над 400 часа дискусии и дебати с над 800 говорители в над 250 сесии и панели,  кръгли маси, регионални тристранни срещи, организирани между министри, депутати и местни / регионални власти и др.
Мотото на Световния форум на водата е „Време е за решения и ангажименти”, а очакванията са той да се превърне в  платформа, която ще консултира и допринесе за решения, изпълнявани и след 2012 г., в „Пътна карта” - за постигане на конкретни ангажименти, с участието на експерти и политици от различните сектори и региони на света, в нова Комисия -  мобилизираща гражданското общество.
И не на последно място, Световният форум на водата ще допринесе за укрепване на политическия процес, особено чрез значителен принос и ангажименти от страна на парламентаристите и на местните и регионалните власти от целия свят.

За повече информация:
http://www.worldwaterforum6.org/en/

На 16 март 1983 г. влиза в сила за България Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния. Конвенцията е открита за подписване в седалището на Организацията на обединените нации в Женева от 13 до 16 ноември 1979 година във връзка с провеждането на Съвещанието на високо равнище по опазване на околната среда в рамките на Икономическата комисия за Европа.
Страните по Конвенцията декларират решимост да съдействат за развитието на връзките и сътрудничеството в областта на опазването на околната среда, като признават съществуването на възможни отрицателни последствия както в краткосрочен, така и в дългосрочен план при замърсяване на въздуха, включително при трансграничното замърсяване на въздуха и изразяват загриженост, че очакваното съгласно прогнозите повишаване нивото на емисиите на замърсителите на въздуха в региона може да задълбочи тези отрицателни последствия
.Страните по Конвенцията потвърждават готовността си да засилят активното международно сътрудничество с цел разработка на съответни национални мероприятия и чрез размяна на информации, консултации, научноизследователска дейност и мониторинг да координират националните мерки за борба със замърсяването на въздуха, включително трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния.
В рамките на Конвенцията договарящите се страни се ангажират чрез размяна на информации, консултации, научноизследователска дейност и мониторинг да разработят колкото е възможно по-бързо съответна политика и стратегия като средство за борба с емисиите на замърсителите на въздуха, вземайки под внимание усилията, положени вече на национално и международно равнище.
За целите на тази Конвенция:
* "замърсяване на въздуха" означава въвеждането от човека, пряко или косвено, на вещества или енергия във въздушната среда, което носи след себе си вредни последствия от такъв характер, като заплаха за здравето на хората, нанасяне на щети върху живите ресурси, екосистемите и материалните ценности, а също така нанасяне на щети на ценности на ландшафта или пречки за други законни видове използване на околната среда; определението "замърсители на въздуха" се разбира по същия начин;
* "трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния" означава такова замърсяване на въздуха, чийто физически източник е разположен изцяло или частично в пределите на територията, намираща се в националната юрисдикция на една държава, отрицателното влияние на което се проявява на територията, намираща се в юрисдикцията на друга държава, на такова разстояние, че изцяло не е възможно да се определи частта на емисиите от отделните източници или групи източници.
За повече информация:
law.dir.bg/reference.php?f=ktzvdr03
 
Очаквайте в следващия бюлетин:
актуални новини